آذوح: سومین شماره از نشریه فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه زنگان با نام ”هویت طلب” به مدیرمسئولی و سردبیری بابک حاجیانی در مردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر و در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

دانشجویان دانشگاه زنگان و فعالین جنبش دانشجویی آزربایجان جنوبی سومین شماره از نشریه هویت طلب را که در بردارنده مطالبی نوشته شده به قلم دانشجویان و فعالین ملی آزربایجانی این دانشگاه می باشد را منتشر نمودند.

در سومین شماره از نشریه دانشجویی “هویت طلب ” مطالبی با عنوان های زیر به چاپ رسیده است :

_ تست بسندگی زبان فارسی و معرفی کودکان معصوم به مدارس استثنایی

_رهیافت دینی حقوق قومیت ها در گفت و گو با سید حیدر بیات

_ روز قلم و توقیف قلم یول پرس و چیچست نیوز

_ مبارزه برای تحقق عدالت و حقوق انسانی

_ نگاهی به اثرات جنگ اقتصادی و نظامی بر جامعه ایران

_ صندوق طلا ونامه های تاریخی دانشکده انسانی

_ خصوصی سازی و ایجاد دولت های در سایه

_ آینده اصلاح طلبی در آذربایجان