آذوح: دادگاه تجدیدنظر به محکومیت یک فعال ملی آذربایجان حکم داد.

محمد درستی فعال تورک شهر خوی پیش از این به شکل غیابی به ۶ ماه حبس در دادگاه انقلاب شعبه یک در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه به مناسبت سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آزربایجان (۲۱ آذر ۱۳۲۴) محکوم شده بود.

پس از واخواهی این فعال ملی در اسفند ۱۳۹۷ در دادگاه تجدید نظر شعبه ۲ این حکم به سه میلیون و سیصد هزار تومان تغیر یافت.

آذوح