آذوح: علی عزیزی فعال ملی آذربایجان در اورمیه طی تماسی با نزدیکان اطلاع داده به بند جوانان زندان مرکزی اورمیه منتقل شده است.

علی عزیزی که از 12 خرداد 1398 توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اورمیه به اتهام "اقدام علیه امنیتی ملی" با افزایش قرار وثیقه به 150 میلیون تومان روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات گردیده بود طی تماسی اطلاع داده به بند جوانان زندان مرکزی اورمیه منتقل گردیده است.

««علی عزیزی»، در خردادماه ۹۴، توسط مامورین اطلاعات سپاه در اورمیه بازداشت و با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

در زمان بازداشت در سال ۹۴، اتهام «تبلیغ علیه نظام» به این فعال ملی آذربایجان تفهیم شد و در سال ۹۵، از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده، «قرار منع تعقیب» صادر شد اما معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرد و خواستار به جریان افتادن دوباره پرونده شد.

علی عزیزی بارها طی سالهای گذشته با حضور در شعبه مربوطه، نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده است.