آذوح: فعالین آزربایجانی همزمان با چهارمین روز اعتصاب غذای امیر ستاری دست به دیوارنویسی گسترده در سطح شهر اورمیه زدند.

در این دیوارنویسی ها شعار "امیر ستاری آزاد اولسون" بر دیوارهای سطح شهر اورمیه نقش بسته است.