آذوح: رحیم غلامی شاعر اهل اردبیل جهت ارائه دفاعیات در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست آقای خدادادی حاضر گردید.

در جلسه دادگاه اتهام این فعال توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی عنوان شده است.

آقای غلامی درجلسه دادگاه اتهامات منتسبه به خود را واهی دانسته و آن را سناریو جدید اداره اطلاعات اردبیل و گامی تازه جهت سرکوب فعالین عنوان کرده است.

از این فعال تاکنون چندین کتاب در عرصه فرهنگ آزربایجان چاپ و نشر گردیده است