آذوح: فعالین ملی آذربایجان در حمایت از تورکهای اویغور به خیابان آمدند.

به گزارش آذوح روز جمعه و همزمان با راهپیماییهای روز قدس در ایران جمعی از فعالین ملی آذربایجان به خیابان آمده و سیاستهای فاشیستی دولت چین را محکوم کردند.

این فعالین با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه نوشته هایی ضمن حمایت از تورکهای مظلوم اویغور، خشم و انزجار خود از ظلم دولت چین علیه آنها را ابراز داشتند.

آذوح