آذوح: یخشهایی از تجمعات و اعتراضات برگزار شده به مناسبت فرارسیدن سالگرد قیام خرداد آذربایجان، در داخل و خارج از آذربایجان جنوبی در سالهای اخیر:

سال 1397:

گوتنبورگ، سوئد: برگزاری تجمع اعتراضی در 12مین سالگرد قیام آذربایجان

https://youtu.be/wdDzkUyjcw0

-------------------------------------------------------------------

سال 1396:

تبریز: بزرگداشت 11مین سالگرد قیام خرداد آذربایجان

http://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1667-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-11%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

-------------------------------------------------------------

سال 1395:

بزرگداشت باشکوه دهمین سالگرد قیام خرداد آذربایجان در تبریز

http://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1550-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

سوئد، دهمین سالگرد قیام خرداد آذربایجان: اعتراض در مقابل کنسولگری ایران

https://www.youtube.com/watch?v=0NU913lqCPU&feature=youtu.be

https://youtu.be/UdmVpg--x4o

---------------------------------------------------------------

سال 1394:

برگزاری تجمع اعتراضی در گوتنبورگ در سالگرد قیام خرداد آذربایجان

http://azoh.org/index.php/2013-12-26-02-44-14/7739-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html