آذوح: در روزهای گذشته به دفعات شعارهای ملی بر دیوارهای شهر اورمیه و دیگر شهرهای آذربایجان جنوبی نقش بسته است.

به گزارش آذوح همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قیام خرداد آذربایجان، فعالین ملی به پیشواز این روز رفته اند.

پخش شبنامه و دیوارنویسی شعارهای ملی از جمله ی فعالیتهایی است که از روزهای گذشته آغاز گردیده و بر تعداد آن در روزهای آتی نیز اضافه خواهد شد.

آذوح