آذوح: سهند معالی فعال ملی آزربایجان اهل سراب روز پنجشنبه ۹۸٫۲٫۱۲ در محل کارش بازداشت شد.

به نظر می‌رسد این بازداشت جهت اجرای حکم ۱۰ ماه محکومیت او باشد.

براساس گزارش شاهدان عینی مامورین اجرای احکام با توهین و ضرب و شتم این فعال ملی را با خود برده اند.

قابل ذکر است این وحشیگری در حضور خواهر زاده خردسال سهند معالی انجام پذیرفته است.

آذوح