آذوح: مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های نژادپرستانه خویش اقدام به تغییر نام تورکی یکی دیگر از اماکن آزربایجان جنوبی کردند.

مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های نژادپرستانه خویش اقدام به تغییر نام تورکی یکی دیگر از اماکن آزربایجان جنوبی کردند.

به گزارش آرازنیوز در ادامه سیاست‌های ضد آزربایجانی و نژادپرستانه حکومت ایران علیه آزربایجان ، مسئولان حکومت جمهوری سلامی نام آبشار و منطقه گردشگری قیرخ‌پیله در پارس آباد مغان را به فارسی تبدیل کردند. در این راستا با ترجمه یک اسم خاص نام آن را به چهل پله تغییر دادند.

سیاست تحریف اسامی تاریخی در جغرافیای آزربایجان جنوبی از زمان حکومت پهلوی شروع و در زمان جمهوری اسلامی نیز ادامه داشته است در ماه‌های گذشته مجدداً سرعت گرفته است.

در شهر اردبیل نیز مسئولان حکومتی درهفته‌های گذشته نام تاریخی “اون میدانی” را تغییر داده و تابلوی میدان آرد را یک شبه نصب کردند.

سیاست تغییر اسامی تاریخی باهدف تغییر و پوشاندن هویت تاریخی و تورکی آزربایجان انجام می‌گیرد تا در سایه جعل هویت تاریخی سیاست آسیمیلاسیون خویش را راحت‌تر به اجرا بگذارند.