آذوح: کامیون کمک های مردمی اورمیه که توسط فعالین ملی گردآوری شده بود به محل هماهنگی کمکهای مردمی در تورکمن ارسال شد .

پس از سیل در مناطق تورکمن صحرا و بایکوت رسانه ای، فعالین ملی آذربایجان با اطلاع رسانی در فضای مجازی و ایجاد کمپین هایی برای جمع آوری وسایل ضروری در شهرهای مختلف آذربایجان اقدام به کمک رسانی به برادران تورکمان خویش کردند.

همچنین تعدادی از فعالین آذربایجانی با حضور در شهر آق قالا در کارهای امدادی مشارکت مستقیم کردند.

در بسیاری از شهرهای آذربایجان جنوبی در روزهای گذشته این کمپین تداوم یافته و صدها تریلی وسایل مورد نیاز به ترکمن صحرا ارسال شده است.