آذوح: فعال ملی آذربایجان به تحمل 27 ماه زندان محکوم گردید.

به گزارش آذوح شعبه ی 26 دادگاه تجدیدنظر تبریز محمد عبدالمحمدزاده (چیلقین اوختای) حکم اولیه ی صادر شده از سوی شعبه ی 3 دادگاه انقلاب تبریز را تایید کرده است.

به موجب این حکم این فعال ملی از اتهامات توهین به رهبری به 15 ماه حبس و از تهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است.

آذوح