آذوح: دو واحد درسی زبان و ادبیات تورکی آزربایجانی که بعد از تائیدیه ی وزارت علوم و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه بناب به صورت اختیاری ارائه شده بود توسط مسئولان جدید این دانشگاه حذف گردید!

در حالی که درس زبان تورکی با درخواست های مکرر دانشجویان وارد این دانشگاه شده بود و در طول دو ترمی که از ارائه آن می گذشت مورد استقبال شدید دانشجویان واقع میشد با تنگ نظری های مسئولان دانشگاه این دانشگاه در ترم جاری از لیست دروس انتخابی در سامانه انتخاب واحد این دانشگاه حذف گردید.

فعالین جنبش دانشجویی در دانشگاه بناب افزوده اند که؛ در طول دو ترمی که واحد اختیاری زبان تورکی آزربایجانی در چرخه سیستم آموزشی این دانشگاه قرار گرفته بود با وجود اختیاری بودن به دلیل رغبت زیاد دانشجویان به آموختن زبان مادی خود در اولین دقایق شروع انتخاب واحد ظرفیت آن پر میشد ،ولی اکنون به یکباره و بدون هیچ توضیحی از چارت دروس اختیاری حذف شده است.