آذوح: یکشنبه‌ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰ جمعی از فعالین ملی آذربایجانی‌ در اورمیه جهت گرامیداشت سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان در ۲۱ آذر ماه‌ سال ۱۳۲۴ اقدام به پخش شیرینی نمودند‌.

ارتش حکومت پهلوی ایران پس از ساقط کردن دولت قانونی «حکومت ملی آزربایجان» به رهبری سید جعفر پیشه وری در آذر ماه‌ سال ۱۳۲۵ و کشتار روشنفکران و مبارزین و هزاران نفر شهروند بیگناه آذربایجانی با‌ سوزاندن‌ کتابهای‌ تورکی‌ جشن‌ کتابسوزی‌ را‌ برگزار‌ کردند.

فعالین ملی‌ آذربایجانی هر سال همزمان با مناسبت های مخلتف از جمله ۲۶ آذر «سالروز سوزاندن کتابهای تورکی در ۱۳۲۵» و‌ ۲۱ آذر ماه‌ «سالروز‌ تشکیل‌ حکومت‌ ملی‌ آذربایجان» در شهرهای مختلف در بین اقشار مختلف آذربایجانی اقدام‌ به پخش شیرینی می کنند.

https://t.me/AZOH_qrupu/7558

https://t.me/AZOH_qrupu/7559

پخش شیرینی به مناسبت سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان (۲۱ آذر ۱۳۲۴) در تبریز

https://t.me/AZOH_qrupu/7551