آذوح: محمد محمودی فعال ملی آذربایجان جنوبی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از یکسال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز محمد محمودی به اتهام " اخلال در نظم عمومی در اغتششات مرداد ماه ۱۴۰۰ " مستندا به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۹،۱۶۰،۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ث و پ ماده ۳۸ و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از یکسال حبس درجه شش و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

این فعال تورک شنبه ۲ مرداد ماه در اعتراضات خیابانی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه 30 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.