آذوح: فعالان ملی تبریز صد ها تراکت در رابطه با خشک شدن عمدی دریاچه اورمیه در سطح شهر نصب کردند همچنین صدها بسته غذای نذری توسط این فعالین در تبریز پخش گردید.

متن تراکت پخش شده:

آنجا آب را بر روی حسن بستند تا از او بیعت بگیرند.

اینجا آب را بر روی دریاچه اورمیه بستند تا از آذربایجان خاک بگیرند.

مظلوم حسین

مظلوم آزربایجان

این بار صدای

«هل من ناصر ینصرنی»

که از دریاچه اورمیه بلند شده است بی پاسخ نخواهد ماند.

https://t.me/AZOH_qrupu/10691