آذوح: خشونت و شکنجه بیش از حد به فعالان ملی و ملت تورک آذربایجان جنوبی رسول رضوی، اکبر مهاجری،حسین حجری، حسین محمدیان توسط رژیم ایران در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های این رژیم نژادپرست فعالان ملی در بازداشت‌گاه اطلاعات تبریز را مجبور به اعتراض کرد.

طی این اعتراض فعالان ملی بازداشتی در اداره اطلاعات تبریز به اعتصاب عمومی غذا دست زدند تا بلکه ایادی رژیم ایران از این همه شکنجه و بازداشت غیرقانونی دست بردارد.