آذوح: طبق گزارشات رسیده خانمها مینا ولیپور، سارا طوری و ملیحه برقی با قرار وثیقه ۱۹۰میلیون تومان و مابقی بازداشت شدگان با قرار وثیقه ۴۰میلیون تومانی آزاد شدند.

همچنین خانم حکیمه احمدی نیز با قرار ۲۰۰میلیون تومان آزاد شد.

گفتنی است در جریان اعتراضات روز یکشنبه در شهرهای آزربایجان جنوبی علیه حمایتهای رژیم ایران از ارمنستان اشغالگر نزدیک به ۱۰۰ نفر بازداشت شده اند.