آذوح: در پی تعلیق غیرقانونی فعالیت نشریه ی دانشجویی "یاغیش"، 28 انجمن و کانون و نشریه ی دانشجویی در اقدامی هماهنگ بیانیه ای صادر کرده و اعتراض جنبش دانشجویی آزربایجان در این خصوص را به نمایش گذاشتند.

فعالین جنبش دانشجویی آزربایجان در این بیانیه با اشاره به مبارزات جنبش دانشجویی آزربایجان خواستار رفع توقیف فوری نشریه ی یاغیش و پایان محدودیتها و فشار بر فعالین شده اند که به شرح زیر می باشد:

"جنبش دانشجویی آذربایجان خود را میراث دار جنبش آزادی خواه مشروطه دانسته و راه مبارزین آن را سر مشقی برای فعالیت های خود قرار داده است. مشروطه جنبشی بود برای آزادی و حاکمیت قانون که دوشادوش هم ندای عدالت را سر میدهند. هم اکنون با گذشت بیش از یک قرن از این جنبش رفتار نهادهای مختلف حکومتی، خصوصا در فضاهای دانشگاهی، نشان از براورده نشدن آرمانهای مشروطه دارد. به باور ما دانشگاه پیشرو جامعه خود بوده و نقض آزادی بیان در این فضا نشان از سد کردن مسیر پیشرفت جامعه دارد. جامعه دانشگاهی آذربایجان نیز باتوجه به سیاست های تبعیض آمیز یک قرن اخیر همواره بیش از سایر دانشگاه ها تجربه سرکوب و نقض آزادی های قانونی را داشته است و هم اکنون نیز خبر تعلیق نشریه دانشجویی یاغیش، نشریه دانشجویان ترک دانشگاه گیلان، ضربه دیگری بود بر بدنه جنبش دانشجویی آذربایجان.

این نخستین باری نیست که نشریات دانشجویی که بر محور گفتمان آذربایجان در سطح دانشگاه های ایران منتشر میشوند، با چنین موانعی رو برو می گردند. نهادهای مختلف دانشگاهی همواره به بهانه های واهی، از جمله سیاسی بودن محتوای نشریات یا کمبود بودجه و حتی امنیتی جلوه دادن نام نشریات سد راه فعالیت های دانشجویان آذربایجانی شده اند. چنین بهانه هایی از سوی نهادهای دانشگاهی نقض صریح قانون بوده و ناعدالتی بزرگی در حق آزادی مطبوعات به حساب میآید.

جنبش دانشجویی آذربایجان همواره با تاکید بر وقایع تاریخی سعی در باز کردن مسیر خود برای آزادی کرده است، چراکه معتقد است تاریخ صحنه نمایشی است که دوستان و دشمنان آزادی را به بهترین شکل ممکن عیان می کند. آذربایجان و گیلان در سده اخیر به همراه هم از برای آزادی و قانون مبارزه کرده اند و تاریخ مهر تاییدی است بر دوستی تورک ها و گیلک ها در مسیر آزادی مردمان خود. جنبش دانشجویی آذربایجان هم اکنون نیز با تکیه بر تاریخ دوستی ها و با نگاه به آینده مشترکی که آرمان بزرگ آزادی و قانون است، جامعه گیلان را هشیار می کند که در دام تفرقه افکنی های سیاسیون نیفتند که جز منافع خود هیچ ارزش دیگری را به رسمیت نمی شناسند. باور به آزادی این اصل را مسلم می کند که هر جامعه انسانی در هر جغرافیایی این حق را دارد که برای حفظ ارزش های خود اقدام به فعالیت های مدنی از جمله چاپ نشریه کند و خطرناک جلوه دادن چنین مواردی از سوی نهادهای مختلف جز ایجاد مانع در مسیر عدالت و آزادی نیست، و این آرمان ها با نگرش معقولانه به حقوق اتنیک ها قابل حصول می باشد.

جنبش دانشجویی آذربایجان، که جنبشی است مبارز در مسیر آزادی و قانون، علاوه بر محکوم نمودن عمل غیرقانونی مسئولین دانشگاه گیلان در موضوع تعلیق نشریه یاغیش خواستار رفع تعلیق این نشریه و تسهیل مراحل چاپ دومین شماره آن می باشد.

لیست امضا کنندگان:

کانون سهند دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

کانون شعر و ادب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کانون فرهنگ و اندیشه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کانون خطایی دانشگاه محقق اردبیلی

کانون اشراق دانشگاه زنجان

کانون فرهنگ و تمدن اسلامی آذربایجان دانشگاه پیام نور

کانون منزوی دانشگاه فرهنگیان زنجان

تشکل جمعیت دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد تبریز

تشکل استاد شهریار-دانشگاه علوم پزشکی همدان

کانون مدنیت آذربایجان دانشگاه ارومیه

نشریه سؤز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نشریه باریش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه فرهنگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه اولدوز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه گله جک-دانشگاه تبریز

نشریه تانیش دانشگاه تبریز

نشریه ساوالان دانشگاه محقق اردبیلی

نشریه آراز دانشگاه محقق اردبیلی

نشریه هویت طلب دانشگاه زنجان

نشریه زنگین-دانشگاه زنجان

نشریه آراز دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نشریه انجمن دانشگاه آزاد تبریز

نشریه ی فرهنگ وتمدن آذربایجان- دانشگاه پیام نور تبریز

نشریه ی گؤزل وطن- دانشگاه پیام نور تبریز

نشریه ی گونش قلم - دانشگاه پیام نور تبریز

نشریه گوزگو- دانشگاه پیام نور تبریز

نشریه بولوت-دانشگاه علوم پزشکی همدان"