آذوح: فعالین ملی آزربایجان همچون هفته های گذشته این هفته نیز در مناطق زلزله حضور یافته و اقلام امدادی جمع آوری شده را در بین دانش آموزان و افراد خسارت دیده توزیع کردند.

پس از گذشت چندین ماه از وقوع زلزله در مناطقی از شهرهای میانه و سراب وضعیت اهالی منطقه همچنان نابسامان است و با تشدید سرما و شرایط سخت زمستانی در مناطقی که در شرایط عادی نیز بدون امکانات اولیه و در محرومیت کامل زندگی می کردند ، بلای زلزله نیز وضعیت را بسیار سخت تر نموده است .

عدم توجه و اعتنای حاکمیت تمرکز گرا موجب شده که تنها امید و چاره به همبستگی و اتحاد ملی درعزم عمومی به امداد و کمک رسانی باشد در همین جهت فعالان ملی آزربایجان به عنوان تنها مرجع دلسوز و قابل اطمینان در هر فرصتی با دستمایه ای هر چند اندک به دیدار آسیب دیدگان از زلزله می شتابند.

تصاویر مربوط به ارسال اقلام گرمایشی شامل پتو – بخاری برقی – پالتو – چکمه – اقلام خوراکی – کیف مدرسه و نوشت افزار می باشد.