آذوح: «عطا کریمی» فعال ملی آذربایجانی به شعبه ٦ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در استان آذرباجان‌غربی احضار گردیده است.

آقای کریمی طبق احضاریه ای که دوشنبه، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ دریافت کرده است، بایستی نهایتا طی مدت ۱۰ روز جهت ادای توضیح در شعبه مذکور حضور یابد.

لازم به ذکر است احضار این فعال در ارتباط با پرونده ای است که در سال ۱۳۹۴ مفتوح و در آن اتهام تبلیغ علیه نظام به ایشان تفهیم شده بود.

وی سرانجام روز یکشنبه 21 دی‌ماه 1394، با قرار وثیقه موقتا از زندان اورمیه آزاد گردید. در آن زمان وضعیت اسفناک زندان باعث بیماری شدید عطا کریمی شده و وی تحت درمان قرار گرفت.

در ادامه آقای کریمی دوباره روز شنبه ۱۱ خردادماه ۹۸، نیز به شعبه ۶ احضار گردیده و با اتهام جدید «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های معاند و معارض نظام» روبرو گشت.

ایشان با وثیقه یک میلیارد ریالی به طور موقت آزاد شد.