آذوح: جلسه دادگاه تجدید نظر رضا زارعی، فعال ملی ترک برگزار شد.

وی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تبریز در استان آذربایجان شرقی به ۶‌ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

جلسه دادگاه تجدیدنظر رضا زارعی، روز دوشنبه، مصادف با تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ در تبریز برگزار شد.

بر اساس احضاریه ابلاغ شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضائیه ثنا به رضا زارعی؛ از وی خواسته شده بود که در مورخه ۱۵ مهر ،ساعات ۱۰ صبح در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره در دادگاه از شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود.

قرار بود در این دادگاه به اتهامات واهی، تخریب تابلوهای اشخاص حقیقی، فعالیت علیه نظام، تشکیل گروه و دسته به منظور برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور رسیدگی شود.

در جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر، رضا زارعی تمامی اتهامات وارده را رد و با ارائه دفاعیاتی به حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در حکم‌ صادره شده است.

رضا زارعی، درتاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در اداره اطلاعات و ۳ روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه ۵۰میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.