آذوح: رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در خصوص اقدامات این ستاد در سالهای گفت: امسال ریالی برای تداوم طرح های این ستاد اصلا مصوب نشده است که تخصیص یابد.

عدم تامین اعتبارات مورد نیاز موجب رکود و حتی تعلیق طرح ها خواهد شد و این بی نظمی در روند پرداخت و تخصیص اعتبارات موجب عقب افتادن زمان بندی طرح ها و نیز احیای دریاچه ارومیه می شودفرهاد سرخوش با بیان اینکه مقرر بود تا شهریور ماه امسال اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به طرح ها اختصاص یابد عنوان کرد: این اعتبار تنها در حد حرف و وعده بود و متاسفانه تاکنون ریالی به طرح ها اختصاص داده نشده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته نیز ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت اوراق به طرح ها اختصاص داده شد گفت: عدم تامین اعتبارات مورد نیاز موجب رکود و حتی تعلیق طرح ها خواهد شد و این بی نظمی در روند پرداخت و تخصیص اعتبارات موجب عقب افتادن زمان بندی طرح ها و نیز احیای دریاچه ارومیه می شود.

سرخوش با تاکید بر اینکه اگر اعتبارات امسال تخصیص نیابد طرح های ستاد احیا تعلیق می شود افزود: اگر اعتباری تخصیص نیابد نمی توان از دستگاه های اجرایی توقع تداوم اجرای طرح ها را داشت.

رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه امسال با وجود پیگیری‌های مکرر، ریالی به طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده نشده است افزود: با توجه به شرایط جوی منطقه فصل کاری در استان رو به پایان است و به دلیل عدم تزریق اعتبارات مورد نیاز، طرح‌ها اجرایی نشده‌اند.