آیا واقعا ما فکر میکنیم با انتخاب نمایندگان مجلس یا شورای شهر خاک اورمیه ، سولدوز و در شو جدید جهت گرم کردن تنور انتخابات ؛ سلماس ، خوی و تیکان تپه را نجات خواهیم داد ؟؟

آیا تورکهایی که در مقابل انتخاب استاندار کورد ، اشغال خاک شهرهای تورک نشین توسط مهاجرین کورد ، نصب بنر نمایندگان کورد با لباس کوردی و حذف بنر نمایندگان تورک با لباس آذربایجانی ، زندانیان سیاسی و فعالین مدنی تورک ، نمایش های خیابانی اکراد اعم از رقص ، ترانه خوانی ..

تخریب و حذف تندیس های شخصیتهای تورک ، تعویض اسامی خیابانها و محلات به فارسی یا در برخی موارد به کوردی ،

استان کوردستان یا استان اورمیه خواندن خاک آذربایجان توسط برخی مقامات بلند پایه مملکتی و صدها مورد اینگونه سکوت کرده و درحقیقت همراهی و هم راییی کرده اند خطرشان بسیار بیشتر از اکراد نیست ؟؟

نماینده مجلس یا شورایی که با هجوم اکراد و اشغال اراضی تورکها مقابله عملی نمیکند نفع حضورش چه نفعی میتواند بحال مردم آذربایجان داشته باشد ؟؟؟

صرف اینکه نماینده تورک باشد چاره و راهکار حل این معضل میباشد ؟؟

نماینده هایی که در مقابل یک نماینده کورد سکوت و یا برنامه ارائه شده توسط او را تایید و بمرحله اجرا میرسانند خاک آذربایجان را نجات خواهند داد؟؟

خاک بر سر نمایندگان تورکی که یک نماینده کورد آنهارا منفعل میکند و یا حوزه تاثیرش بیشتر و نیرومندتر از آنها در انتخاب استاندار کورد و یا برخی مقامات دیگر میباشد ...

اگر ما در مقابل یک نماینده کورد اینهمه منفعل ، مستاصل و ضعیف مانده ایم وای بر ما و وای بر نمایندگان ما و وای بر آنان که به این نمایندگان رای میدهند و مردم را دعوت به رای به این نمایندگان میکنند...

عزیزان مگر ما خاکمان را در مجلس یا شورای شهر از دست داده ایم که در آنجا و توسط خائنان تورک پلیدتر و شیادتر از اکراد چاره نجات خاکمان را جستجوگریم ؟؟؟

چرا بجای صرف اینهمه زمان برای تبلیغ انتخاب نمایندگان بی خاصیت زمانمان را صرف آگاهی ملتمان نمیکنیم که خاکشان را به اکراد نفروشند چرا خطر اینکار را به آنها نمیفهمانیم ؟؟

چرا در قبال حذف بنر با لباس آذربایجانی نظاره گریم و بنر بالباسهای کوردی را پایین نمیکشیم ؟

چرا بملتمان آگاهی نمیدهیم که از خرید و فروش با اکراد امتناع کنند؟

چرا نمیخواهیم بجای نمایندگان حکومتی و مطیع امر مرکز کنار ملتمان باشیم و به توانایی و آنها اعتماد و بخواست آنها گردن نهیم ؟؟

آیا با تایید صلاحیت نزدیک به تنها یک درصد از کاندیداهای ریاست جمهوری و در مقابل تایید صلاحیت بالاتر از 95 در صد نامزدهای شورای شهر و یا ارائه برگه انتخاب شورای شهر پس از رای به ریاست جمهوری نمیبینیم که تمامی این بازیها و نمایش ها برای کشاندن مردم بپای صندوقهاست و بس ...

آیا نمیدانیم پس از موفقیت در اورمیه چرا خطر حضور اکراد در بقیه شهرها را نیز بمیان میکشند و یا ائتلاف دیگر شهرها را هم اعلام میکنند ...

پیام آخر و سون سوزلر در قبال انتخابات فرمایشی و نمایندگان انتصابی و بله قربان گوی مرکز را نوشتیم و گفتیم باشد که آگاهان و عمیق اندیشان در مطالب فوق غور و اندیشه کرده و راه صحیح را انتخاب کنند ...

اورمو بیتوو آذربایجانین اوره گیدیر...