بیر زامانلار جار ائدیردین مللته یار اولموسان

های سالیب فریادائدیرین حرّافکار اولموسان

گَزدیریردین حاجت احوالینی بیر جارچی تک

سس سالیردین ائللره میداندا کرّاراولموسان

پرده لر دوشدو داها یوخدور او احوالدان خبر

ایندی ظالملرله یوخساخلقه غدّار اولموسان

حرمت انسانلیقی توتدون گروگان ساخلادین

ظنّ ائدیرسن اولمیا مخلوقاسردار اولموسان

ایسته ییرکیم اللی ایلده ملّتی چکسین دارا

یوخسا"پان ایرانیت له"خلقه اغیار اولموسان

بیلمه دین ظالم کیمی وجدان وانسالیق ندیر

ملّتین هولقومونا زنجیر کیمی دار اولموسان

دویمادین خلقین سسین فریادائدرکن ناله لر

یوخساپان ایران الینده ظلمه انصار اولموسان

های سالیردین بیر زامان ایران آدیلا اؤلکه ده

ایندی گویا دیکتاتور تک اولمیا هار اولموسان

خلقی ساتدین دوشمانااویناق اولارکن یادلارا

اولمیا مانقورد کیمی دیللرده اخبار اولموسان

انسانین حقّین دانارکن دیلکسرکن گون بگون

یوخساائللر دوشمانیلاسنده ایلقار اولموسان

بردهء نفرت اولارکن اؤلکه نی محو ایله ییب

مللته آلچاق باخارکن شرّه همکار اولموسان

قهر ائدیب مللتلره ایللر فاشیسم ایرانچیلیق

یوخسا استعمار الیله جهله اجهار اولموسان

محتو اسیز بیر قازان تک هرزامان دانقیلدادین

مللته شانتاژ ائدرکن یوخساشطّار اولموسان

سورمادین مظلومون حقّین قان ایچن بیگانَدن

بیرملیجک تک دوشوب ایرانلیقا جاراولموسان

حزب باد اولدون دوشه رکن منفعت رویاسینا

دویمادین مظلمون آهین اولمیا کار اولموسان

ائللرین فریادی شیمشک تک دولارکن گؤیلره

اولمیا تهران کیمی مظلوما اخطار اولموسان

حققی دیر بو مللتین ایستکلرین فریاد ائدیر

یوخسا یالتاقلار کیمی تهرانا ابزار اولموسان

زیندان اولدو "ایران آدلی"بوجهنّم اؤلکه سی

سن ندن قاتیل لره جلّلادا غمخوار اولموسان

"پان ایران"شیخ تک وئرمزسنه هئچ بیر ده یر

تورکخرسؤیلرسنه گؤردون نئجه خآراولموسان

تهرانا قویروق اولارکن ائللری گؤزدن سالیب

یوخسا استعمار الینده نفله و زار اولموسان

ملّتین قانین ایچرکن دیکتاتورلار شاه و شیخ

اولمیا دلقک کیمی جللادا اقمار اولموسان

یوخموسنده هئچ غرورمیمونکیمی اویناتدیلار

آل ائده رکن کندینی رسوای انظار اولموسان

تاریخی گؤزدن سالیب آذرایگیرمی بیرسانین

مردوما شیلّاق آتارکن یوخسابیعار اولموسان

ایسته ده رکن کندینی پانفارساپان ـ ایرانچیا

نه گرک تهرانا قوللوق ظلمه معیار اولموسان

گون گلر طغیان اولارمللت سورار سندن بونو

اولمیا حققی دانارکن گویا اشرار اولموسان

چوخ گؤوه نمه کندینه وئرمز سنه تهران باها

سانما آلتونسان قارا پول تک صنّار اولموسان

گؤرموسن قصد ایله میشلر شارلاتانلار مللته

اولمیا تهران کیمی بو خلقه ادبار اولموسان

خوش خیال اولدون آتارکن ملّتی هم اصلینی

قان ایچن جلّادالینده بیرده اووسار اولموسان

چئورنی آلمیش قنیم چاققال قودوزایت و آیی

اولمیا بیر طعمه تک مغضوب یادلار اولموسان

اؤلکه زندان دیل یاساقدیر ائل پارامپارچابوتون

نه گرک حبسانه تک بو مللته دار اولموسان

اجنبی چاتمیش پالان تک "ایرانی" بو مللته

اولمیا بو نقشه لرله یوخسا اتوار اولموسان

بواسارت بیریاشام خلقی بوغوب درده سالار

افتخارسیز بیر اسیرتک سانماعیّار اولموسان

دویمادین مظلومون آهین قهرائده رکن مللته

وحشیلر تک اولمیا پانفارسا انفار اولموسان

حرمت انسانلیقاشیللاق آتارکن گون به گون

محوائده رکن اؤلکه نی گویا خطّار اولموسان

سؤز اگر باتماز سنه گویا قالیندیر چون گؤنون

اولمیا کی شارلاتانلار تک دغلکار اولموسان

بو نه عادت فخرائده رکن یادلارا قوللوقچو تک

نه گرک بیگارلیقا هر لحظه اصرار اولموسان

ملّتی ایللرچاپارکن دویمادین خلقین سسین

اولمیا پانفارسا قویروق ائللره عار اولموسان

قهر مللت قووزانیب بیر گون اگر عصیان اولار

ذره تک بیردامجیسان سانماابحار اولموسان

مینلر ایللرگلدی کئچدی همده مینلرده کئچر

توولانیر چرخ فلک سانما سپهدار اولموسان

بولمادین اؤزاصلینی ای خلقینه آلچاق باخان

اولمیا جنگ جهالت یوخسا ادمار اولموسان

وورموسان "ایران ـ تمامییت له" زنجیر مللته

اولمیاقهر راسیسمه یوخسااصدار اولموسان

بنده چکدی شیخ و شاه ایران آدیلا مللتی

سن نیه یالتاق کیمی بیگانیه یار اولموسان

سولچو اولدون بیرزامان خلقین آدیلا اوینادین

ایندی فدرال زورناسیلا سانما دیّار اولموسان

یئل کیمی هرزه دؤنرکن اولموسان ایللرکؤله

ساغ سولادؤوره گزرکن اولمیا شاراولموسان

اعتماد ائتدی سنه مللت ندیر بو برده لیک

اولمیادوشمان الینده ظلمه طومار اولموسان

گون گلر بیرگون سورار مللت بونوسندن داها

اونداگئجدیر سؤیله سن گویا اجبار اولموسان

رحمی یوخدور تهرانین اوممافالانژدان عافیت

سیستم جلّادا یوخساسنده همیاراولموسان

پارچالاندی گؤرموسن آغزیندا بوخلقین دیلی

حقّی انکار ایله ییب پانفارسا ابرار اولموسان

وئردی تهران قارپوزو قولتوقلارین آچدی قانات

اولمیا سئرچه کیمی یئللرده طیّار اولموسان

اویناق اولدون یادلارا بئل باغلایارکن دوشمانا

ساده لوح تک اولمیا دیللرده تکرار اولموسان

ووردو تهران میللته کللَر کیمی ایللر بوخوو

اولمیا بوینوندا زنجیر جزء اثوار اولموسان

ظلم ائوی ایران گئده ر قالماز جهنّم تا ابد

لشکر ظلمه ندن قوللوقچو تومار اولموسان

اوینادیر دلقک کیمی پانفارس ایللردیر سنی

نه گرک میمونکیمی اللرده اوینار اولموسان

اؤز دیلینده حقّیدیر گئدسین جوجوقدا مکتبه

سن نیه تهرانکیمی نفی اوخوللاراولموسان

عصرلر دیر بو جهنّم حبس ائدیب انسانلیقی

حلقومء آزادلیقا بیرقانلی میسمار اولموسان

فخر ائدرکن دوشمانا گؤزدن سالارکن ملّتی

یوخسا"پان ایران"الینده گویا طرّار اولموسان

نعره تک شؤهرت چؤلونده جار ائدرکن مللته

اولمیاعشرت باغیندامست مستاراولموسان

اؤلکه نی حرّاج ائدیب پست و مقام و ثروته

یوخسا بیرشئیده بوملّتدن طلبکار اولموسان

مللتین ییخدی ائوین تهران پان ـ ایران چلیق

یوخسااستعمارالینده گویا اخشار اولموسان

بو شیرین کارلیق ندیر ایران آدیلا گون بگون

مللتی گؤزدن سالیب تهرانا تالوار اولموسان

ائللرین فریادی قالخیب گؤیلره عصیان کیمی

اولمیادوشمان الینده یوخساامهار اولموسان

جوک دئییرتهران سنه تحقیرائدرکن خلقینی

اولمیاایللر سوسارکن ساده انگار اولموسان

اصلینی کؤکدن دانارکن کندینی هم خلقینی

یوخساپان ایرانکیمی تهرانا دیلدار اولموسان

کندینی آلچاق لادارکن خدمت ائتدین یادلارا

اولمیا انگل کیمی مخلوقا سربار اولموسان

قان تؤکوبلر اؤلکه ده بو دیکتاتور ایران چیلار

ظالیمه تعظیم ائدرکن گویا ایقرار اولموسان

مللته شمشیرچکرکن محوائدرکن اؤلکه نی

اولمیا ظالیم کیمی ظلمه علمدار اولموسان

خلقیمین قانین ایچیب تهران فالانژایرانچلیق

سیستم پانفارسا گویا مدح تالار اولموسان

ایرانی چاتدی پالان مخلوقا ایللرشاه وشیخ

اولمیا تهرانا گویا کؤهنه سمسار اولموسان

فارسیا فخر ایله یرکن تورکو ائتدین مسخره

یوخساتهران زورناسیلابیرده خرّار اولموسان

ظالمه تعظیم ائدرکن خلقی تحقیر ایله ییب

مظلومو قانا بله رکن قلبی قهقار اولموسان

یوخ عدالت سنده چون اللرده اولدون ملعبه

هرز گرد یئللر کیمی آواره سیّار اولموسان

اود ووروب یاندیردی پانفارس ملّتین آثارلارین

یوخسااستعمارا یئلپی گویا دمکاراولموسان

نفع شخصین تا مهمدیر اؤلکه برباد اولسادا

جمله ملّت یانسادا ظلمه طرفدار اولموسان

ماسکلار دوشدو داها رسوا اولوب ایرانچلیق

ایندی پرده آرخاسینداخلقی بویلاراولموسان

گیزلنیب تهران دالیندا اولموسان ایرانپرست

اولمیا خلقی آتیب دوشمانا دمدار اولموسان

سجده ائتدین هرزامان بیگانه اوغروندا مودام

کندینی رسواائدرکن یوخسا هیّار اولموسان

محو ائده رکن ساختا تاریخ و ریا اندیشه نی

اولمیا دجّال کیمی جهل زامانلار اولموسان

یاخچلیق بیلمزقنیم پانفارسارقص ائتمه یئتر

"تورکخر"سؤیلرسنه آغزیندا اعیار اولموسان

آغلاییرمظلوم اوشاق ایراندادیللرچون یاساق

آه و زاری دویمادان دوشمانا پرگار اولموسان

مردوما چاتمیش پالان تهران مینه رکن ملّتی

اولمیاپانفارسا قویروق خلقه اکبار اولموسان

دلقک اولدون تهرانا گستاخ هم شهرتپرست

اولمیاساتقین کیمی بوخلقه جبّار اولموسان

ظنّ ائدیردین قهرمانسان مکتب پانفارسلیقا

اولمیا بو نقشه لره ظلمه اثمار اولموسان

سنکی خلقین قهرماندیر گل بو ملّتدن اوتان

یوخسایادلارحیله سیله ظلمه انفاراولموسان

مسخ ائدرکن گون بگون ایرانیتله هر شئییی

ییرتیجی دوشمان الینده گویاهرّار اولموسان

مرحمت تهراندا یوخدور قیلمادای ظلمه ناماز

اولمیا غاصیب لره شیدا و اشبار اولموسان

سایماییر تهران سنی حتّا حساب انسانلیقا

ساده لوح ایران آدیلا یوخسااسوار اولموسان

حقّی آتدین دویمادین مظلومون آهین اولمیا

دیکتاتورتک یوخسا بوخلقه کلنجار اولموسان

یوک چاتیبدیر شاه وشیخ ایرانلیقی بو مللته

یوخساایران زورناسیلاشدّه قالخار اولموسان

قارغاتک سس سالمیسان مخلوقاایللرقارقار

اولمیا عشرت باغیندا بولبول سار اولموسان

ائتمه دین حرمت قنیم تک قهرمان لار قانینا

ظن ائدیرسن اولمیاخاطیرده ضمّار اولموسان

جعل ائدرکن تاریخی کوروشپرست ایرانچیلار

یوخساسنده همدم کذب و یالانلار اولموسان

"مللت ـ واحد" آدیلا سسله دین ایللر شعار

دیللره قیچی قویارکن ظلمه اشماراولموسان

خیردا فرهنگ سؤیلَیَر تهران خلقه همده قوم

اللی میلیون قوم اولارکن بلکه غرّاراولموسان

مللته پانتورک دئیَرکن بو راسیست ایرانچیلار

اولمیا دوشمانا همدم خلقه اقتار اولموسان

ظلم ائده رکن دیکتاتور تک مللتین احوالینا

ظنّ ائدیرسن اولمیا مظلوما سالار اولموسان

غارت اولموش تاریخی پانفارس الیله مللتین

سیلدی تاریخدن سنی سانما آماراولموسان

باش اَیرکن یادلارا قوللوقچو تک فخر ایله دین

اولمیا بو ائتگی لرله یوخسا افخار اولموسان

خلقینی هم کندینی وجدانی برباد ائله ییب

یوخسامانقوردلارکیمی حرّاج بازار اولموسان

مللته چاتمیش پالان تهران یوز ایل ایرانلیقی

اولمیا پانفارسا دلقک مردوما سار اولموسان

شاه وشیخ ایرانچیلیق ییخدی ائوین بوملّتین

اولمیاکی ظنّ ائدیرسن فخر انظار اولموسان

اولدو چون ایران جهنّم ظلم الیله قان سوزور

ظلم ائده رکن مللته یوخسا پایدار اولموسان

قالقین اولدو مللتین هولقومونا اسلام شرع

ساللاییب جلّادا ال یوخسا امکدار اولموسان

های سالیردین بیرزامان آزادلیق اوغروندا بتر

جوک دئیَرکن ملّته ایندی صنعتکار اولموسان

آتائیسم اولدون زامانلارسؤیلدین دیندن اوزاق

اولمیا "ارض ـ تمامییت له"دین دار اولموسان

کندینی سولچو بیلَرکن زورنا چالدین ترسینه

بو نئجه اصلاح طلب ظلمه مددکار اولموسان

سولچو اولسا بیرفیکیر اؤز خلقینه ارجاع ائدر

یادلارا اویناق اولارکن سانما اخیار اولموسان

اؤلکه سانکی بیرقازاندیر عیش نوش قاتللره

محفل عشرتده یوخساسنده خمّاراولموسان

دوشموسن جیرتقوزکیمی بیگانه لر تزویرینه

اولمیاکی ظنّ ائدیرسن بلکه خرواراولموسان

ایرانی قوشدو جوته جهل و خرافات شیعلیک

یوخسابیر شئیده بو ملّتدن طلبکار اولموسان

سؤیله دین اصلاح اولار تهران جنایت دیکتاتور

ملّتی احمق سانارکن مدح اسمار اولموسان

های سالایردین اوندا فدرال زورناسیلا اؤلکده

کؤهنه شالوارتک داها بو مللته دار اولموسان

ووردو دوشمان بوینوناایللر اوزنگی دینمه دین

اولمیاپانفارسا قویروق شرمگین آر اولموسان

آد قویار کن کندینه ایللر سراسر تشکیلات

سیستم تهرانا یوخسا کؤهنه بازار اولموسان

جار ائدیردین بیرزامان: اصلاح اولار بو دیکتاتور

کئچدی یوزایل اولمیا جهل سراسراولموسان

قان تؤکوبلر دیکتاتورلار شاه و شیخ بو اؤلکده

یوخسا ظالیملرکیمی بوخلقه انذاراولموسان

آدقویوب کؤهنه پالان تک "فاذری"تهران سنه

قوللارین توتموش پارانتز اولمیا ساراولموسان

اوینادیر پانفارس راسیست شیعه آدیلا ملّتی

نه گرک بازیچه ی بو شارلاتان لار اولموسان

جان وئریب آزادلیق اوغروندا آذربایجان بوتون

حسرت جانانا یوخسا کؤهنه دیوار اولموسان

پان ایران پاسلانیب مُدّان دوشرکن برده لیک

قامت بوخلقه یوخسا کؤهنه پالتار اولموسان

ملّتی ازمیش فاشیسم بودیکتاتور ایرانچلیق

سیستم تهرانایوخسا سنده ژانداراولموسان

بیر ایگیرمی آذر ایله قتل اولوب مللت اسیر

اولمیاتهران کیمی سنده ستمکار اولموسان

اود وورارکن تبریزه دوشمان اولوب غدّار هار

تهراناتسلیم اولارکن یوخسا ابطار اولموسان

قان آخیب تهران و تبریز اورمو زنگان اردبیل

اولمیا خلقی بوغان جلّادا پاسدار اولموسان

اؤلکه نی یاخدی یابان کینه ائده رکن مللته

نفرت تهرانا یوخسا سانکی آنبار اولموسان

قتل اولوب تهران الینده   ایللر   آذربایجان

تبریزه لشکر چکیب مظلوما قهّار اولموسان

تهرانین تزویری چوخدور ایمه باش ظالملره

ساده لوح تک اولمیایوخسا ولنگاراولموسان

دیکتاتور حراج ائدیب بو مللتین ثروت لرین

اولمیا کی همدم خلقی چاپانلار اولموسان

ملّتی تحقیرائدرکن خلقه پانتورک سؤیلییب

دیللره قیچی قویوب ظلمه هوادار اولموسان

ظنّ ائدیرسن تا ابد دؤوران اولار وفق موراد

مظلوماخنجر چکیب یوخسا اهتار اولموسان

گون گلرملّت سورار سندن بونو بیرگون داها

اولمیاشیطان کیمی ظاهرده عمّاراولموسان

ناله و نفرین یازیقلارآهی عصیان تک جوشار

اونداگئجدیرآنلاسانکی ظلمه اعراراولموسان

حقّی دیر بو مللتین آزادلیق اوغروندا یوروش

هولقوم آزادلیقاسن یوخسانشتاراولموسان

یئرده قالمازبو آخان قان مظلمون عصیانلاری

توولانیر چرخ فلک سانما سپندار اولموسان

زوردئیه رکن مللته تاراج ائده رکن اؤلکه نی

اولمیاکی ظّن ائدیرسن گویامختاراولموسان

یوخ گؤون پست و مقاماچون دؤنرچرخ زامان

گون گلربیرده گؤررسن محو ادوار اولموسان

شرعتی زنجیر وورارکن مخلوقون هولقومونا

لشکر جهله ندن سن ایللر اتفار اولموسان

پارچالاندی بیر اوبا ایللرقووشماق ایسته ییر

اولمیا وصله قنیم هیجرانا اسرار اولموسان

آیری دوشدو بیراوره ک ایللر نگاریندان اوزاق

وصلت جانانه یوخساسیم خاردار اولموسان

قتل عام اولدو بوملّت بیر پناهسیزجانکیمی

اولمیا پاسدار الینده گوللـه رگبار اولموسان

ملّته جلّاد اولوب تهران فاشیست ایرانچلیق

یوخساسنده حامی بوقتل عاملاراولموسان

بیر ایگیرمی آذری قانا بلَه رکن شاه و شیخ

ملّتین قتلینده یوخسا حکم آبار اولموسان

سوسدو رارکن ائللری خوف اجل تک اولمیا

تهرانین زندانی تک مظلوما غوّار اولموسان

"مللت واحید" آدیلا حبس ائدرکن اؤلکه نی

خلقه نفرتله باخیب پانفارسا عتّاراولموسان

تهرانا سینه وورارکن کسمدی سندن اومود

اولمیا دلقک کیمی هر سازا دوّار اولموسان

عشقیدیر بو مللتین همده تیراختور تبریزین

تبریزی گؤزدن آتیب تهرانی آنلار اولموسان

اؤلکه نی بوغدو خورافات جهل و بیداد زمان

اولمیاجهّال الینده یوخسا اعشار اولموسان

نعشی اوسته ملّتین تهران قوروب بزم صفا

اولمیا یالتاقکیمی ظلمه سماکار اولموسان

چاپدیلار مرمرکانین همده قیزیللی داغلاری

یوخسااستعمارالیله خلقی تاپدار اولموسان

کینه و نفرت سالارکن ائللره تهران کیمی

خاطر مللتده یوخسا کؤهنه زنگار اولموسان

لهجه نی تحقیر ائدرکن همده پان ایرانچیلار

اولمیاایللرسوسارکن خلقه اذمار اولموسان

تبریزین بازاری یاندی حظ ائدیردوشمان نئجه

اولمیا ظالم کیمی خلقه جفاکار اولموسان

خلقی آتدین اولموسان آلوده تک ایرانپرست

اولمیاکی ظنّ ائدیرسن بلکه اکباراولموسان

گؤسته ررکن کندینی تزویرله مظلوم پرست

ملّتی احمق سانارکن گویا سحّار اولموسان

کورموسان اؤلکه فلاکت دیر بوتون ائللر فغان

اولمیاخلقی بوغان پانفارساایمرار اولموسان

یوخ داهامظلوما یاردیم باسقیدیرتهران مودام

دیکتاتور تهرانا گویا سنده اوخشار اولموسان

اؤزونو مالک بیلرکن ایرانا پانفارس فاشیسم

تهراناقوللوق ائدرکن سانماهشیاراولموسان

کندینی آلچاق لادارکن تهرانا یالتاق کیمی

یالوارارکن ظالمه مغضوب رفتار اولموسان

قتل عام اولدو بو مللت ظولوم الیله عصرلر

اولمیادوشمان الینده یوخسااشواراولموسان

یوخسول ائتدی ملّتی تهران چاپارکن ثروتی

یوخسااستعمارتک سنده طمعکار اولموسان

فقره محکوم اولدو مللت ثروتی بر باد اولوب

صاحب ملک ومنال یوخسا دولارلاراولموسان

پوز وئریرسن مللته سانکی فخارت دیر آدین

اولمیاقولتوقلارین شیشمیش پارلاراولموسان

هرآشااولدون نخودهمده نئجه شؤهرتپرست

اولمیا غاصیب لره یوخسا آناختار اولموسان

تاریخی درس آلمادین ظلمون فنادیر آخیری

ملّتی گؤزدن سالیب جهله وفادار اولموسان

عیرقچی پانفارس اگر بوخلقه سؤیلر"تورکخر"

اولمیاائل دوشمانیلا یوخساهمپار اولموسان

ائللرین طغیانی قالخیب دالغاتک بیرگون آخار

قهر ملّتله گؤره رسن اوندا احشار اولموسان

بو نه قانوندور نه اوضاع دیر چاپارکن میللتی

دین آدیلا ال کسیب یوخسا تبهکاراولموسان

محوائدرکن اؤلکه نی ایللرخورافات دینچیلیک

محفل شیطاناهمدم یوخسا مهماراولموسان

ظنّ ائدیرسن یوخمو دای بو مللتین بابکلری

سیستم پانفارسابرده یوخسابیگاراولموسان

گون گلر بر باد اولار کاخ ستم بیر گون اگر

آنلایارسان اونداکی رسوای اعصاراولموسان

یوخ سنین بابکلرین قوچّاق نبی تک هاجرین

یادلارا سینه وورارکن یوخسااهذار اولموسان

ثبت اولارکن تاریخین ذهنینده بیر جلّادکیمی

تهراناقوللوق ائده رکن خصم جانلاراولموسان

فارسیا فخر ایله یرکن اؤز دیلین اولدو یاساق

اولمیا دلقک کیمی پانفارسا تیمار اولموسان

ییرتیجی تهران الینده اولموسان ایللر اسیر

اولمیاقویروق کیمی دوشمانا ثفّار اولموسان

میللتی یوز ایل چاپارکن تهرانین جللاد لاری

سفره یغمادا یوخسابیرده خانساراولموسان

عقلینی تعطیل ائدیب تمکین ائدرکن یادلارا

گورموسن بیگانه اوغروندا اسفبار اولموسان

دویمادین مظلومون آهین ناله لرعصیان ائدیر

قهر ائده رکن مللته تهرانا ایسمار اولموسان

جان آتارکن هر یئره پست و مقام ثروت دئیه

اؤلکیه شدّت سالیب شیّادا هنجاراولموسان

کج قویولسا بیر بنا ایری دوشه ر تاکهکشان

اولمیاذاتی قیریق تک بیرده کجداراولموسان

مللته پانتورک دئیه رکن تهرانا اولدون چماق

لال ائدرکن مللتی ظلمه چماقدار اولموسان

بیر زامان سولچو اولارکن ایندیده ایرانپرست

سجده ائتدین تهرانایوخساپرستاراولموسان

جار ائدیر آزادلیقی فریاد تک خلقین سسی

اولمیا هولقوما دار جللادا اهوار اولموسان

هایسالیردین بیر زامان آزادلیق اوغروندا اگر

ایندیده خلقی ازَرکن ظلمه ایمار اولموسان

بیرملیجک تک دوشرکن دوشمانین تزویرینه

اولمیا مانقوردکیمی حصر جنابلار اولموسان

ائللری تهدید ائدرکن عیرقچی تهران فالانژ

ملّتین قتلینده یوخسابیرده اختار اولموسان

اؤزونوعقلی شیرین تک ایسته درکن یادلارا

ساده لوح تک تهراناگویا شیرینکاراولموسان

امرائدیب مخلوقا تهران دیکتاتور ایران لیقی

اولمیامندیل کیمی پانفارسااکرار اولموسان

هئچ اوتانمیرسان ساتارکن کندینی بیگانیه

جان و مال مللته ایللر دیر اضرار اولموسان

اویناق اولدون یادالینده ملعبه یالتاق کیمی

ظن ائدیرسن اولمیا بلکه شرفیاراولموسان

تبلیغ اولدون دوشمانا خلقی بوغارکن دایما

اولمیا ایران آدیلا سانکی اضمار اولموسان

خدمت ائتدین بیرغلام تک هریئته ن بیگانیه

مکتب پانفارسایوخسابیرده اؤنکاراولموسان

کسدی ایللرملّتی جبّارحکومت شاه وشیخ

گؤرموسن"ایران قزتده"نه گؤهرباراولموسان

هانسی بیرفارس اعتراض ائتدی بوتوهینلره

یادلارا تمکین ائدرکن گویا آخسار اولموسان

جوک دئییرلر ملّته ایران فاشیزم حاکیملری

اولمیا تهرانکیمی گستاخ و هتّار اولموسان

مظلومون بویونون وورارکن دیکتاتور ایرانمدار

مستجن جلادایوخسا سنده آرتاراولموسان

مشعل آزادلیقی مئیدان دا چکمیشلر دارا

ظلمات ایراندا یوخسا ظلمه نظّار اولموسان

قتل و غارتله چاپارکن ایرانی ایللرفاشیسم

یوخسااستعمارالیله جهله قوندار اولموسان

قانسوزرکن غنچه لردن قتل عام اولدو باهار

گوللره خنجر چکیب جللاد گولزار اولموسان

سورمادین حتّا اؤزوندن حصر اولارکن یادلارا

یوخموسنده شرم گویاشرّه اصغاراولموسان

بیرملیجک تک دوشرکن دوشمانین تزویرینه

گؤرمدین بیگانه اوغروندا و اخشاراولموسان

گیزلدیردین بیر زامان ایران آدیلا هر شئییی

ایندی هرذات بللدیررسوای آشکاراولموسان

آلمادین تاریخدان عبرت انقلابدان ذرّه درس

اولمیاخام آرزولارلا یوخساسرشار اولموسان

دودمان ظلمو بیرگون محو ائدر عصیان خلق

ظنّ ائدیرسن اولمیاکی شاه درباراولموسان

هئچ اوتانمیرسان بو مللتدن چاپارکن ائللری

صاحب مال و منال میلیارد پوللار اولموسان

سایماییر خلقی آدام پانفارس بو ایرانپرست

ملّته سؤیلر"بؤجک"اولمیا سوساراولموسان

گؤرموسن اؤلکه فلاکت تارمار اولموش وطن

نگرک پانفارس الینده یوخساافغار اولموسان

کوروش آدلی بیر جنایتکارا ایللر فخر ائدییب

یوخسایادلارحیله سیله گویااطوار اولموسان

توهین اولدوملّته سوسدون مانقوردلارکیمی

اولمیا ظالیم الینده یوخسا اویقار اولموسان

ملّتی تحقیر ائدرکن سؤیلدین: خر اولمایین

اولمیاشرم و حیانی عقلی توللار اولموسان

قان آخارکن اؤلکه ده ظالملره اولدون چماق

رحم سیز جللاد الینده مردم آزار اولموسان

محو اولوب دوشمان الینده کولل آذربایجان

نه گرک تهراناهمدم ظلمه اظهار اولموسان

کارمیسان فریاد ائدیر مظلوم تک ائللر فغان

ظلم ائدرکن مللته یوخسا ریاکار اولموسان

گؤرمورسن تهران بوغوبدور عصرلردیر ملّتی

سیستم پانفارسا برده لشکر ثار اولموسان

اؤلکه ویران خلق نالان اولدو ایللر   اولمیا

غاصب ملک ومنال یوزلرله هکتار اولموسان

کهکشانلاردولدو مظلوم آهیناعصیان کیمی

اولمیا مظلوما قارشی گویا امکار اولموسان

قان سالیبلار مولّالار اؤلکه فلاکت دیر فغان

اولمیا پاسدار کیمی جلّاد امصار اولموسان

وحشتی تحمیل ائدیبدیرچون حکومت ملّته

یوخسادین مذهب آدیلاجهله زوّاراولموسان

حرمت انسان اولوب ظالیم الینده داشقالاق

یوخساسنده مظهر بوجان آلانلار اولموسان

توتموسان ایللر عزا بیگانه اوغروندا نه سان

اولمیا مین ایل داها جهله عزادار اولموسان

ملّتین ییخدی ائوین جهل وخرافات شیعلیک

سانماتزویر و یالانلا یوخساحقّدار اولموسان

وورموسان زنجیرقمه شیعه آدیلاهی سینه

گؤرموسن بونقشه لرله ایللر آغلاراولموسان

ملّته باسقی سالارکن اؤزونو آل ائتمه دای

اولمیاترسه خوروزتک یوخسابانلاراولموسان

ساده لوح تک اوینادار کن آیت الله لار سنی

یوخسامنبرحیله سیله ساده پنداراولموسان

سویلدی ایللریالان منبرده خلقه روضه خوان

نه گرک مذهب آدیلا یوخسا ختّار اولموسان

اولمیا میمونموسان تقلیدائدرکن هرشئییی

منطقی عقلی آتیب شیّادا نقّار اولموسان

مللتین هولقومونا زنجیر سالارکن اسلامی

مظهر جهل وخرافات یوخسا ثرثار اولموسان

توتموسان غسل طهارت قتل ائدرکن ملّتی

اولمیا بو شیوه لرله گویا اطهار اولموسان

زورلاتحمیل ایله یرکن ملّته قیرخ ایل حجاب

تابلوی ظلمه قیافت یوخساحکّار اولموسان

چوخ جنایتلر ائده رکن داشقالاقلار اؤلکه ده

ملّتی ایللرآسارکن سانما رستار اولموسان

محو اولوب پانفارس الینده ایللر آذربایجان

نگرک خلقی آتیب تهرانی هایلار اولموسان

مکر و تزویر ویالانلا محو ائده رکن اؤلکه نی

قدرتی تسخیرائدیب گویاجهاندار اولموسان

فقر و فحشا باش توتوب اؤلکه فلاکتدیر اگر

مللتین قتلینده ایللردیر گوناهکار اولموسان

دین و مذهبله خرافات حصرائدرکن عقلینی

تهراناتسلیم اولارکن بوینو ساللاراولموسان

اود ووروب یاندیردیلار بیرده قاراداغ اورمانین

سنده یوخساتهرانا یئلپی و اکرار اولموسان

حصر ائدرکن عقلینی فردوسیادلقک کیمی

اولمیاشاهنامه تک مدح چاخانلار اولموسان

سؤیله یر ظاهرده تهران گر "وطنداش"ملّته

آرخادان خنجرووران کیملرله اجوار اولموسان

تربیت پانفارسااولدو غیرفارس دوشمانلیقی

ملّته توهین ائدرکن یوخسا ادخار اولموسان

سمبول آزادلیقی داردان آسیب تهران یوزایل

اولمیا ظلمات کیمی بوخلقه اقبار اولموسان

بورویوب ایرانی ایللردیر عفونت بیرراسیسم

یوخساسنده اپریمیش جلّادا عطّاراولموسان

حکم ائدیب قانون اگرهرخلقه دیل آزادلیقین

قانونو منسوخ ائدرکن ظلمو قایتاراولموسان

لهجَن اولدوآذری فارسی قیریلداتدین مودام

دیلینی آمما آتارکن خلقی هویلار اولموسان

چاپدیلار ملّتلری تهران فاشیست حاکملری

اولمیا ظالم کیمی مظلومو قویلار اولموسان

قهر استعمار تهران محو ائده رکن اؤلکه نی

سفره یغمادا یوخسا سنده خرّار اولموسان

فخر ائدیب فردوسیا کوروش کیمی جلّادلارا

اولمیاپانفارس الینده یوخسا نطّار اولموسان

قبضه ائتمیش قدرتی تهران اولوب غدّار هار

خلقی ظلماتداقویوب پانفارسا تنّاراولموسان

هر جنایت کی ائدیبلر اؤلکه ده پانفارسلار

بیر ربوت تک خدمت تهرانا خودکار اولموسان

قدرت دؤولت و هم قانون دا مللت دن گلر

قانونو فسخ ایله ییب مظلوماحفّاراولموسان

دیکتاتور حرراج ائده رکن مللتین ثروت لرین

اولمیا کی همدم خلقی چاپانلار اولموسان

مملکت توتدو مصیبت جار اولوب مللت فغان

پای منبرسؤیله یرکن بیرده سقّار اولموسان

ماجرای کربلانی ائله میشسن کسب و کار

ملّتی نادان سانارکن جهله احصاراولموسان

کربلا جنگین اگر سورسان هوس دیر علّتی

سن نیه ماتم توتوب ایللر زیریلدار اولموسان

بولمادین اؤزگورلوگو قویروق اولارکن یادلارا

عیرقچی پانفارستک خلقه زیانباراولموسان

ظلم ائوی تهران گروگان ساخلاییب بوملّتی

اولمیا تهران کیمی ظلمه نگهدار اولموسان

ساده لوح تک بکله دین ایللرقنیمدن عافیت

نه گرک بیگانه تک بو مللته ضار اولموسان

خلقی چالدی افعی تک تهران جنایتدیرآمان

اولمیاجلاد الینده یوخساخونخوار اولموسان

بالتا کسمز مللانین بوینون اگر اسلام بودور

مرتجع اسلاما یوخساسنده آلتار اولموسان

قتل عام اولدو آذربایجان بوغولدو ناله سی

مللتی ایللر چاپارکن ظلمه قانتار اولموسان

رحمی یوخدور تهرانین برباد اولور اورموگؤلو

یادلاراتسلیم اولارکن خصمه مطّاراولموسان

گولـله سیخدی دوشمان غدّار یوز ایل ملّته

لشکر تهرانایوخسا سنده سرکار اولموسان

بزم ائده رکن نعشی اوسته ملّالار بو ملّتین

اولمیا خلقه قنیم مظلوما جبّار اولموسان

قهرمان لار قانی خورداد دا آخارکن یول لارا

مللتین قتلینده یوخساقانلی آبار اولموسان

عصرلر دیر اؤلکده وحشتلی ظلماتلار اسیر

یوخساظالملرکیمی مخلوقو تاپتاراولموسان

"پیشه ورجعفرکیمی"بیرقهرمان قتل ائتدیلر

تهرانا مدیون اولارکن سانمااحذار اولموسان

آتمسان اؤز خلقینی دلقک اولارکن یادلارا

اولمیا سر دسته خلقی ساتانلار اولموسان

آند اولار داردا "فریدون تک" اگیلمه ز بوینونا

یئرده قالمازبو آخانقان سانما امّار اولموسان

ایرانی ائتمیش بهانه کسدی تهران مللتی

سن مگر تهرانابکچی بیرده مانتار اولموسان

قوی آپارسین قهر و عصیان بوظلالت زندانی

اولمیا مظلوما زندان ظلمه لووبار اولموسان

قهر استعمار تهران محو ائده رکن اؤلکه نی

عصرلر دیر اولمیا پانفارسا چوودار اولموسان

ملّتین قانین سوموردو شاه وشیخ ایرانچلیق

ظلم ائوینده اولمیا یوخساسرایداراولموسان

سایماییر تهران سنی حتّاحساب انسانلیقا

اولمیا پانفارسادلقک خلقی دانلار اولموسان

اولدوقونتک یا گؤرون یا اول گؤروندونتک داها

نه بو اولدون و نه او یوخسا مکّار اولموسان

مجلس فحشادا دوشموشسن ملکلرقوینونا

یوخسااخلاقی آتیب گویاهوسکار اولموسان

هانسی وجدان سؤیلدی صیغه آدیلا مللتی

یادلارا حرّاج ائده رکن یوخساامتار اولموسان

قصد ائدره کن مللته اسلام آدیلا شیخ اگر

اولمیاشهوت باغینداسنده محظار اولموسان

فقر و فحشا یئر توتوب اسلام آدیلا اؤلکه ده

اولمیا بو شیوه لرله یوخسا اهذار اولموسان

محفل عشرت ایاق توتدو شهرده هم فساد

مجلس صهبادا یوخساسنده مهذاراولموسان

بیر طرفدن اسلامی تبلیغ ائدرکن صیغه نی

بیرطرفدن قهر زندان خلقی قویلار اولموسان

آیاسن انسانمیسان مینلرگوناهسیزانسانی

قتل ائدرکن اولمیا ظلمه سپهدار اولموسان

منطقی محو ایلدی بیرده خرافات دینچیلیک

اولمیا کی دین آدیلا یوخسا بربار اولموسان

اؤلکه زیندان میلّتی ایللر گروگان ساخلاییب

قان تؤکرکن اولمیاسرمست قانلاراولموسان

**********************************

وئرمه فرصت ای وطن ظالیملره بسدیرداها

گؤرموسن قاتیللره ایللردیر یالوار اولموسان

ساختا تاریخ بو یالان افسانه لرله اصلینی

محوائدرکن کندینی دیللرده انکار اولموسان

باشقا ملّتدن نیه اوستون توتور تهران اؤزون

یوخسا"پان ایرانیتله"نفی اسعار اولموسان

"لشکر ایران" آدیلا وئرمیسن پانفارسا جان

حققینی آمماسورارکن اوندا ناکاراولموسان

آیاپانفارسدان نه یی اسکیکدی گویا ملّتین

تهراناتعظیم ائدرکن سانکی اغباراولموسان

بیر قدیم تاریخ لی مللت شانلی آذربایجان

یوخسا تهران ظلمونه آیا سزاوار اولموسان

اؤزدیلین اولدو یاساق کافی دئییل جلّادا بو

ایندیده "طرح بسنده"فارسیا چار اولموسان

گؤز یومارکن حققینه ایران آدیلا هر زامان

"حزب پان ایرانیتله"یوخسا اهدار اولموسان

"امّت اسلام" آدیلا جبهه ده اولدون سپر  

امما آزادلیق سورارکن اوندا کفّار اولموسان

"همه باهم"سؤیلییرکن وئرمیسن ایراناجان

دیلینی امّا سئوه رکن اوندا بدکار اولموسان

حکم اولوب جلادالینده انساناگولمک یاساق

مکتب پانفارسا یوخسا ظلمه آثار اولموسان

قوی داغیلسین بوجهنم مرکزی تهران فالانژ

یوخسا سنده ظلمات ایرانا ایمار اولموسان

ملّتین ایستکلرین طرح ائتمه دن اولدون فدا

اولمیا تهرانا همدم ظلمه انشار اولموسان

گؤرموسن عفریت تهران محو ائدیبدیر ملّتی

قتلگاه ایرانا   یوخسا چمن زار   اولموسان

ایسته ین آزادلیقی اؤز خلقینه ارجاع ائده ر

ظلمات ایراندا یوخساسنده اخمار اولموسان

"مللت ـ واحد" آدیلا تار و مار اولدون بوتون        

اولمیا تهران الینده یوخسا دستار اولموسان

کندینی ایثارائدرکن چون اودوزدون هرشئیی

نه گرک پانفارسا برده نفله نادار اولموسان

تشکیلاتلان بیر داها غفلت آذربایجان یئتر

ظلم الیله عصرلر تکلیک ده بیزار اولموسان

اختلاف بسدیر یئتر دور چاره قیل اؤز دردینه

گؤرموسن یادلارالینده قتل وکشتاراولموسان

گل گؤون بو مللته سسله ر ایللر دیر سنی

اولمیاسوسقون لوقا یوخسا وادار اولموسان

قان سوزوبدور هریئریندن یاخدی یاد بوملّتی

رحمسیزجلاد الینده قانلی"یانوار" اولموسان

اولماسا اوردون داهاتاریخدا قالماز دای آدین

گؤزیومارکن دوشمانا سانما بختار اولموسان

ائتمیسن جانی فدا آزادلیق اوغروندا مودام

ائل بیلیر مفکورهء شانلی قیاملار اولموسان

چئوره گوجلرهانسی ایسترملّتین آزادلیقین

ظلم الینده عصرلردیر یوخسابیچاراولموسان

محفل پانفارس سنی یاغی بیلرکن کندینه

دوست آدیلا اولمیاشرّی قوجاقلار اولموسان

اختیارین بیرداها پانفارس الینده اولسا چون

احتیاط ائد اولمیا مانوس میشار اولموسان

مکتب پانفارسا یوخدور اطمینان بئل باغلاما

جان وئره رکن ایرانا بیهوده ایثار اولموسان

قارپوز آلدین قولتوغا اولدون داها ایرانا "سر"

طالب حقّین اولارکن ایندی بیساراولموسان

قان وئره رکن انقلاب ائتدین هانی آزادلیقین

اولمیامشروته تک تهرانی ساخلاراولموسان

رحمی یوخدورتهرانین اؤلدوردولر ستّارخانی

بوشلایارکن تبریزی تهرانی آختار اولموسان

جان وئره رکن ایرانا پانفارسا اولدون"تورکخر"

اولمیا بو جانفشانلیق لارلا ایسار اولموسان

ایل یوزاولدو گون باتیب ایللر قارانلیقدیرائوین

خلقی ظولماتداقویوب ظالملره ناراولموسان

ظلمو چوخدور تهرانین محو اولدو آذربایجان

مکتب پانفارسایوخسا بیرده افزار اولموسان

ییخدیلار خلقین ائوین تهران سوموردو ملّتی

اولمیاتهرانکیمی پانفارسا قانشار اولموسان

دئپریمین ویرانه سی مظلوم آذربایجان قالیب

بوشلایارکن خلقینی تهرانا معمار اولموسان

اؤز ائوین ویرانه دیر یوردون پارام پارچا بوتون

اونودارکن کندینی پانفارسا نجّار اولموسان

وئرمه دای "تهران جنایتکارا" اوز بسدیر یئتر  

کؤکونو ایللرقازارکن یوخسا قورخاراولموسان

اؤز ائوین ظلمات قارانلیقدیر آذربایجان بوتون  

ملّتی گؤزدن سالارکن یادلارا فار اولموسان

کسدی تهران ای وطن جلّاد حکومت مللتی

گؤرموسن دوشمان الینده ایللرآواراولموسان

قورتولوش یالنیزسنه اؤزخلقینین امدادی دیر

دای یئتر یوزایل ستم آلتیندا اصبار اولموسان

یان آلوولان بیرداها سوسماق آذربایجان یئتر

مهد آزادلیق قیاملار یوردو اودلار اولموسان

وولکان اولسا قهرمللت سیندیرار ظلماتلاری

عصرلردیر ای وطن عصیاندا اشهاراولموسان

گؤز یاشی دریایا دؤندو توتموسان ایللرخزان

قان آخارکن لاله لردن کؤنلوسیزلاراولموسان

یئل اسرنازلی ساوالاننان باهارین نشئسی

سانماای ظلماتگئجه حتّاقیروو قاراولموسان

مات قالیب عالم گؤرور اؤلکه فلاکتدیر فغان

هارداقالدین ای صباخاطیرده ابهار اولموسان

دؤزمه ظلمه ای وطن وئرمه مجال جللادلارا

جمله عالمده گؤرور ظلمه گیرفتار اولموسان

قهرمانلاربسله ییب سن ای وطن تاریخ بویو

فخرائدرکن سمبول دؤوران واسیاراولموسان

آت بئلینده فتح ائدیبلر نعره تک مئیدانلاری

سیغمیارکن تاریخادونتک بوگون واراولموسان

شعله تک اودلو ساوالاندان قارا ظلماتلارا

اود سالارکن انقلابلار یوردو احرار اولموسان

قوی آلوولانسین سهندین کؤزلری اولدوزلارا

قهرمانلاراؤلکه سی ظلماتدا انهاراولموسان

اؤلکه طغیاندیرفغان زنداندا هولقوملارهارای

اس سن ای باد صبا رویادا ازهار اولموسان

سسلَنیرخلقیم اویان ای صبح آزادلیق اویان

عصرلردیر آرزو تک دیللرده اشعار اولموسان

یوخ داها فرصت آذربایجان هارای وئرقولقولا

گؤرموسن ایللر اسیر ظلم زینهار اولموسان

اودتوتارکن شعله چک طغیان ائله ظلماتلارا

گؤرسون عالمکی ندای انقلابلار اولموسان

08.12.2019