تاریخ زرین آذربایجان سرشار از تلالو ستارگان پر فروغی است که درخشش هر کدام تجلی گه انسان گونه زیستن و روشنایی بخش راه مردمان سخت کوشش این سرزمین کهن می باشند. این انسان های خدای گونه تمام عزم خود را جزم نمودند تا در سیر زمان بتوانند بشریت را با آرمانی والا تمثیل نمایند و جامعه انسانی را مامن شرف، اخلاق، محبت، عشق، مهر، نیکی، ادب، خضوع و مبارزه برای تکوین جامعه ای آرمانی جلوه گر سازند. بی شک حسن آغا دمیرچی جایگاه رفیعی را در بین این انسانهای وارسته داراست.

او حلاج گونه بانک ان الحق و روح خدایی را در ناسوت آذربایجان با انگشتان نحیفش بر روی تارهای ساز روان گردانید و هویت فنا ناپذیر ملت ما را با آهنگ جان افزای تار بر روح و روان ملت تورک آذربایجان جاری ساخت. او با نوع زیستن خود به ما چگونه زیستن را آموخت. روح او عجین با عشق به همنوع، عشق به وطن، عشق به زندگی و عشق به ایجاد جامعه ای آرمانی بود. او همچنان که برای گذران زندگی خود آهن سخت را نرم می نمود سعی داشت تا با نوای ساز، زمختی ها را از روان و اندیشه های بسته بزداید و روح انسانها را با شعر و موسیقی و شادی پالایش نماید و صیقل دهد. او تلاشی بی وقفه در شناساندن تاریخ مملو از مبارزه، عشق و غربت آذربایجان به نسل جوان داشت و در این راستا به جد در برقراری دوستی و محبت بین انسانها تلاش می نمود. در روابط اجتماعیش خضوع را به انسانها می آموخت و هر وقت صفحه گوشی مزین به نام زیبایش می شد صدایی آرام و دل نواز از آنسوی تلفن به گوش می رسید: حسن ام؛ آری به راستی او تمام حسن ها را به یکجا با خود داشت. در حیات فکری وسیاسی اش استقلال رای داشت و خود را بنده هیچ زد و بندی ننمود. او واقعا به وحدانیت ایمان داشت چرا که در مقابل هیچ خدای زمینی سر فرود نیاورد. پل ارتباطی میان دوستان، همفکران و دگر اندیشان آرمان خواه بود و زندگی اش را در راه آرمانی که با ذره ذره وجودش به آن ایمان داشت فدا نمود. بی شک با توجه به اندیشه آرمانخواه او بزرگداشت آرمانگرایان و شناساندن مبارزین راه آزادی به انسانها بخش غیر قابل انفکاکی از شیوه مبارزاتیش بود. این مرد وارسته با انرژی بی حد و حصر خود دوشادوش جوانان در تمامی عرصه ها حضور داشت و چهره خندان او نشان از عزم راسخ و راستینش برای ایجاد ارتباط در راستای تکامل اهداف بلند والایش داشت. او به معنی تمام کلمه یک اومانیست بود که به آزادی، سربلندی و عدالت ملت خویش می اندیشید و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فرو گذاری نکرد.

حضور حسن آغا بی بدیل بود و یادش به بلندای تاریخ با تاثیراتی که برروی روح و جان ما ملت تورک و تاریخ و فرهنگ آذربایجان نهاده است ابدی خواهد بود. نام نیکش بلند، یادش جاویدان و آرمانش پر رهرو باد.

الوداع ای حلاج آذربایجان