فوتبال یکی از ورزشهای پر هیجان و پر طرفدار است که میلیونها نفر بیننده دارد. ولی حکایت هیجان مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی متفاوت تر است به این صورت که در طول ۹۰دقیقه مسابقه یک حرکت حق طلبانه و هویت طلبانه در حال وقوع است.

ولی چرا این حرکت و صدا از یک مسابقه فوتبال شنیده میشود ، این فریاد ملتی است که ۹۰ سال است با حاکم شدن تفکر فاشیستی و پان فارسیستی که رضا خان پایه نهاد در سینه حبس شده و در این ۹۰ دقیقه سر باز میکند.

و امروز علی رغم امیدی که در انقلاب ۵۷ برای از بین رفتن این تفکر و جایگزینی آن با حقوق مساوی برای همه ملت ها و رعایت کامل اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر وجود داشت نه تنها میسر نشد بلکه به بدترین شکل ممکن در آمد.

در این برهه زمانی که این تفکر فاشیستی با هجمه گسترده در هر مجالی و به هر شکل و ابزاری اتهام پان ترکیستی را به حرکت حق طلبانه و هویت طلبانه ملت آزربایجان نسبت میدهد ملت هوشیار آزربایجان باید در مسابقات فوتبال تیم پر طرفدار تراکتورسازی فریاد مرگ بر فاشیست سر داده تا همه بدانند که ملت بزرگ آزربایجان مخالف نژاد پرستی بوده و همیشه تاریخ طرفدار آزادی خواهی و عدالت و حقوق بشر بوده و هست.