son günlərdəki nüfüzi və təxribatçılara qarşı uyarı 

Ulu Tanrının adı ilə
Güney Azərbaycan da , məşrutə və ha belə 21 Azər hərəkatı (Milli Hökümət) dönəmi kimi çeşidli aşamalardan aşıb çağımıza doğru irəliləyən milli hərəkatımız , zaman -zaman bir çox başarılar əldə etsədə qarşısında olan fars şovnizmi bir çox buruşuq pilanlar və oynuları bu hərəkatı durdurmaq və ya çaşdırmaq üçün irəli sürüb. çox zamanlar ağır saldırırlar və basqı lara məruz qoyaraq , bu müqəddəshərəkatı ha belə bir millətin azadlığa doğru gedən yolunu bağlamağa çalışıbdır.
basqı və zorakılıq siyasətindən sonuc ala bilməyən qara güclər, başqa yöntəmlər ələ alıblar.
bir gün mədəni və barışcıl hərəkatımızı zamansız radikalizə etmək doğrultusunda çeşitli oyunlar oynayaraq , qarşısında aciz qaldıqlar Güney Azərbaycan milli hərəkatının basqı və məhv edilməyinə ortam yaratmağa çalışırlar.
ancaq oyaq və tədbirli olan Milli Fəallarımız hər türlü ziyan verici pilanları tanıyıb ayırd etmələrinə görə , xunsa (Neytral)olan bir çeşid tuzaqlar, fars şovnizmini başqa yöntəmlərə əl vurmağa məcbur edmişdir.
bu projə təbii dirki yeni dəyil və ilk olaraq meydana atılmayıb ,ancaq çağımızın günü gündən gəlişən risanə Texnologiya(sosyal medya Texnologiyası) qənimət sanan fars şovnizmi bu alətlərdən özlərinin lehinə və Azərbaycan millətinin əleyhinə yararlanmaqda qərarlı olub. necə ki həqiqi dünyada və pratik sahədə milli fəalları ağır basqılara məruz qoyaraq yeni adres verir və o yeni arena , deyil məgər sanal dünya özəlliklə son aylarda Telegram...
amac nədir?illi fəalları gərçək mübarizə ərsəsindən və kütlə ilə görüş nqtəsindən uzaqlaşdırıb və yeni bir hisar tərifləməyə çalışıb.
normal halında olan nə təkcə Azərbaycan Hərəkatına bəlkə bütün bəşəriyyət toplumuna xeyir yetirə bilən sanal dünya fars şovnizminin əvamili tərəfindən çox ciddi halda yönətilməsinə görə tərsinə bəzi yerlərdə nə təkcə hisar kimi yeni nəslin gərçək olmayan dünyada Potensial hədərə verir bəlkə bir riskli səmə dönüşüb.
necəki bu dəyərli alətlər (sosyal medya), geçmişdə milli fəallar tərəfindən mənfi mahiyətlərinə görə tərd(rəd edilmiş) olunmuşlar və ha belə bu gün "göbələk kimi yerdən çıxan sırlı və Məlum olhal(necə biri olması bilinən)şəxslərə" yuva olmuşdur ta dup duru ürəklə və tam sədaqətlə milli hərəkətə yeni qoşulmuş gənclərimizi şovnizmin istədiği yönlərə yönəltsinlər!
üzüntülərlə ; həman bu dünyada sözdə milli hərəkata məsnub olan qurum və şəxslər milli mənafii yox bəlkə grup və şəxsi mənafii gözə alaraq və ya hər hansı bir nədənə görə bir etilaf kimi ortadadırlar.
bu bəlli etilaf bütün milli-insani əxlaqiyatın ayaqlayaraq əllərindən gələn qədər milli dəyərlərə hücüm etməkdədir.
o cümlədən bu günə qədər Azərbaycan milli hərəkatının teorik və pratik sahədəki qazancların küçümsəyərək yeni nəslə umudsuzluğu təzriq edərkən təslimiyət ruhunu , mübarizə ruhuna bir alternativ kimi önərməkdədirlər.
tüm çətinliklərə rağmən əldə edilən qazancları görməməzlikdən gələrək bu günə qədər məntiqi və mədəni mübarizəmizi kəsrsiz və yalnız yersiz həzinə doğuran bir metod kimi göstərməyə çalışırlar və azadlıq uğrunda hər türlü həzinə verməği zid ərziş kimi dəyərləndirirlər. bununlar durmayan təxrib , təhqir və inhiraf amaclı etilaf timi başqa dəyərlərimizə də hücüm etməkdədir.
sıxıntı və basqı sisteminin altında normal təşəkülləşməyə imkan verilməyən halda doğal olaraq atdıqları adımdan və etdikləri məqbul fəalliyət lər üzündən və ha belə ağır sınaqlardan geçib ağır həzinələrə qatlaşan , el və kütlə ara məşruiyət qazanıb mərcəə çevrilən şəxslərə amansız , rəhmsiz və əxlaqsız təxribat hücümuna məruz qalmaqdadırlar və doğal olaraq bu hücümlar əslində milli fəalları yox bəlkə milli hərəkatın bütövlüyün amac almaqdadır.
biz bu bəyaniyəni imza edənlər bu vəsilə ilə öz inzicarımızı(nifrətimizi) bu türlü davranış sahiblərindən və bunu yönəldən pərdə arxasındakıları uyararaq, bu ziddi milli etilafdan tezlikcə Təqsirsizlik deklarasiyası edib Azərbaycan Millətinin əffinə sığınmaqların istıyirik və umud edirik bu bəyaniyənin ardınca bu fitnə nin kökdən qazılmasına başqa bir yazı və ya davranış gərəkməsin.
Həsən Dəmirçi
Əkbər azad
Hüseyn məhəmmədxanlı güneyli
Davud intisar
Abbas lisani
Ərsəlan mərdani
Rəsul rəzəvi
Abbas nikrəvan
Vədud əsədi
Cavad rəncbər
Mustafa əvəzpur
Murtaza əvəzpur
Davud şiri
Babək hüseyni
Höccət muxtarzadə
Murtaza heydəri
Murtaza nurməhəmmədi
Hüseyn əmani
Səid qulipur
Səccad budaqı
Məhəmməd təqi vəliməhəmmədi
Vəhid sədiqi
Behnam nurməhəmmədi
Hadi əqdəsi
Siyamək irani
Məhəmədriza xacei
Məhəmməd nəzəri
Ibrahim fərəczadə
Abdullah səduqi
Allahverdi xəlili
Cəbrəil xəlili
Kərim xəlili
Mehdi cavadpur
Fatimə şakiri
Elman xizri
Fərhad mərzban
Qulam behpayi
Məhəmməd bəndəxuda
Puran salihi
Ismail həsənzadə
Şərif sədri
Məcid cəlili
Əkbər hicazi
Məryəm əlinijad
Əkbər azadməniş
Səfiyyə zəbihi
Fatimə cəmili
Yusuf naqli
Umid cəlali
Əhəd kərimi
Əhməd hüseyni
Mahmud musanijad
Solmaz səyyadi
Əli aqazadə
Hüseyn mehrəbani
Cavid agazadə
Tohd agazadə
Sima nəsri
Qadir kargər
Lətif reyhani
Hüseyn məlaii
Yədullah azadi
Rəsul vəlizadə
Cavad zəmzəm
Fatimə cəbbari
Hidayıt mirzalu
Məhəmməd huşdar
Möhsün kuşaii
Ismayil sənduqçi
Səhənd əmirxani
Məhərrəm vəlipur
Əli qiyaszadə
Baqir qiyaszadə
Nəsrullah xeyri
Pərviz xəyyati
Həsən xeyri
Lətifə simsari
Elnaz sefidgəran
Mustafa cəmhəri
Pərinaz məlikpur
Cavad gohəriyan
Əli yusifi
Nərgis rustapur
Səid əsədpur
Əmirabbas abbaszadə
Əli şücazadə
Qasim şücazadə
Həsən mirzaməhəmmədi
Məhəmməd məhəmmədpur
Həsən baqirpur
Sevil əkbəri
Aynaz hüseynijad
Dəniz alinəsəb
Atifə cabbarzadə
Ərdəşir nəsiri
Nahid mehrnuş
Əli əşxasi
Abbas səmədzadə
Sara əhmədi
Həsən nəqipur
Elay inanlu
Ismət muxtari
Əli sadədil
Kamal karvançı
Nigar şirindil
Fatimə zeynalzadə
Münirə fatimi
Fatimə məşhədi
Sara azərduxt
Hüseyn tənhayi
Cəlil culfaii
Nasir babayi
Məryəm məhəmmədzadigan
Fərid səmədi
Heydər sadati
Vəli nəcəfi
Ilahə siyavuşi
Fərhud rəncbər
Əli abbasiyan
Yusuf xifti
Əmirəli əlizadə
Mehdi mənzər azəri
Əkbər tahiri
Abbas səaliki
Səkinə topçizadigan
Lalə ibrahimzadə
Hüsey şakiran
Zeynəb musəviyan
Sadiq sahibpur
Əli məhmudiyan
Atila sadıqlı
Oxtay sadıqlı
Həmidə xudapənah
Həmid xəlilzadə
Heydər pakzad
Əli dilməqanizadə
Həsən dadxah
Əmirəli abdullahzadə
Ilahə rəzmcu
Ziba piləvər
Pərviz siyabi gürcani
Rəhim ğulami
Əsgər əkbərzadə
Aydin zakiri
Əli xeyrcu
Əli vasiqi
Əlirza ləşgəri
Murtaza pərvin
Mustafa pərvin
Səid sadiqifər
Rəhim noruzi
Meysəm colani
Səccad colani
Məhəmməd colani
Səid hüseyni
Hamid rəvaci
Mehdi yurtçulu
Rəhim xudadadi
Şapur nüsrətpur
Hüseyn balaxani
Əhməd məhəmmədpur
Yusuf kari
Fərşid piçganlu
Vəhid bəndeəmir
Vəhid sadiqifər
Həbib nigəhban
Mehdi huşmənd
Məhəmməd azadi
Riza vasiqi
ibadət şəfii
Haşim ədib
Həmid ədib
Möhsün möhsünzadə
Cəfər rustəmirad
Vəhid sadiqifər
Əfşar muhib
Əziz fərzullahi
Mehid nobəxt
Duqtur extiyar bəxşi
Möhsün ismaili
Firuz moini
Ibrahim təhmasib
Abdullah ismaili
Möhsün isməili əqdəm
Aydin isməili əqdəm
Əli isməili əqdəm
Riza ibrahimi
Firuz moini
Vəhid bənd əmir
Ibrahim təhmasnijad
Mehdi muhafiz
Əfşin qasimi
Həsən qasimi
Səccad qasimi
Məhəmməd əjdəri
Məhəmməd xakpur
Nəsrullah vəlizadə
Həsən colani
Tohid muhafiz
Əslan dərgahi
Səid şükri
Mehdi əbdi
Seyid fatimə həzrəti
Behnam ruhi
Farhad ciddi
Səid şükri
Şəhriyar şamili
Əsəd dərgahi
Tohid əmir əmini
Hüseyn şir əfkən
Pərviz burhanifər
Mehrdad cavadi
Adil ruhbəxş
Əli ruh bəxş
Əli ğənizadə
Əli əzizi (Ərdəbil)
Seyid murtaza hüseyni
Kiyanuş əslani
Əmir məhəmməd cəlal
Vəhid səbəbi
Armin neməti
Ismail ğəffari
Siyamək ğulami
Hüseyn şirəfkən
Vəhid bayrami
Mustaza qudrəti niyazi
Adil dəlir
Adil soqi
Mehdi dustdar
Məhdiyə dustdar
Ismail ğəffari
Ibrahim ğəffari
Məhəmməd purrənci
Fərdin ədhəmi
Yusuf məali
Həsən cavadi
Ismail bəhməni
Ilqar muradi
Hamid cəhani
Daryuş muhibbi
Ismail oci
Şəhram muradiyan
Əli məhəmmədi
Hüseyn dustdar
Musa kənani
Behzad əlizadə
Səid məhbubi