آذوح: صدها قلم منقش به شعار حمایت از اورموگولو در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی پخش گردید.

به گزارش آذوح در روزهای گذشته جمعی از فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان قلمهایی که بر روی آنها شعار "اوزگه چیراغینا یاغ اولماق بسدیر...؛ اورموگولو جان وئریر، چاغیریر بیزی وطن" نوشته شده بود را در تعدادی از شهرها همچون تبریز، اورمو، تهران و... پخش کرده و به داخل منازل انداخته اند.

گفتنی است اورموگولو در پی سیاستهای رژیم ایران در سالیان گذشته با کاهش شدید آب روبرو شده و در شرایط وخیمی قرار دارد.

دولت روحانی 4 سال قبل در حالی وعده ی احیای این دریاچه را داد که اورموگولو در سال جاری نیز با کاهش میزان آب روبرو بوده است.

آذوح