Böyük tablo - baş analiz

elə üzərimizdə duran bu Böyük tablo bizə bir üçüncü yolu heçdə rəsmiyyətə tanıtmamışdır .

Demək ki ya müstəqil olub , sühl yolu ilə bir uzun vədəli mübarizə irəliyə sürəçəksən , yada ki xeyir! sən ona , buna bağlı olaraq hər yolu dənəyib , imtahan etməyə məcbur qalacaqsan . yəni hər kimsədən silah alıb onun maraqlarına uyğun olan hərəkətləri edəcəksən .

Əgər biz bu iki istateji seçimi , mübarizə yolunu, yaxın təcrübəmiz əsasında bir biri ilə tutuşdursaq görəcəyik ki bu gün tarix elə ikinci yolun uğursuz olduğunu bizə qonşu olan kürdlərin talehində bir yadigarlıq yaddaşı yazdırmışdır .

bəlli olduğu kimi ona , buna bağlı olmaqla heç ağıla sığmayan böyük birkürdstan söyləmi ! nə qədər reallıqdan uzaq bir mövzu olmuşdır bir daha biz şahid olduq , axı bir neçə eytimsiz , savatsız , səviyəsiz pişmərgə ilə nə təhər bir dövlət yaratmaq mümkündür ?

Elə belənçi özgələrə bağlı olan çətələr ( cəngsalarlar) bilməlidir ki bir dövlət qurmağa neçə əsasi şərt və ona uyğun plan lazimdır.

birinci şərt milli sərmaya və milli sərmayadar ( heç olmasa milli düşüncəyə malik olan sərmayadar ) lazimdır .

ikinci şərt eytim görmiş , savadlı karşnaslar , Teknokratlar və gəlişmiş içtimai qurumlar və onlara bağlı olan birləşmiş iş qrupları və onları koordinə edən kontrol systimini bu şərtin ən vacib əsasıdır .

üçüncü şərt dünya kamoyu və qonşuların razılığıdır .

Bəs bu böyük kürdstan adlanan yerdə illər boyudır bu çətəbazlar dava və teror ilə məşğuldur elə bu nədəndən dolayi milli sərmaya və milli səmayadarda qaçaq düşərək kürdstanı tərk etmişdır .

Elə bilim adamlarına , iş bilən alimlərə , teknokratlara yəni uzmanlara gəldikdə bu dediymiz kürdstanda yaşayan əşirəti təfəkkürün əl ilə bir uzun vədəli silahlı mucadilə əsasında bu qişrin yaranmasını əngəlliyərək , kürd toplumunu bu şansıdan məhrum etmişdir .

elə qonşuları nəzərə aldıqda görəcəyik ki çox yalan ərazi iddası ilə bu böyük kürdstan söyləmi ! tamam qonşuları özünə bir qəti düşmana çevirə bilmişdir .

elə son nəticə etibari ilə bir daha sübüt oldu ki zora və silaha söykənərək bir bədəvi əfkar ilə dövlət qurmaq heçdə mümkün olan bir iş deylimiş .

Elə biz bu doğru təcrübəni yalnız onların işğal elədiyi bölgələrdə və onların naşı əməllərində müşahidə eyləyə bilmişdik , məgər yalnız xəndək qazmaqla , qaçaq iş ilə məşğul və ona buna niyabəti dava eyləməklə dövlət qurmaq mümkün bir şeydir ?

Sormalıyıq ki onlar dört , beş il hakim olduğu bölgələrdə hansı reformı ? hansı içtemai düzəni ? hansı eytim planını və abadlıq əyləmini masanın üstünə qoymuşdurlar ?

əlbətdə ki bu soruların cavabı mənfidir.

Amma biz azərbaycanlılara gəldikdə sühl yolu ilə mübarəzəni seçərək hər qapı üzümüzə açıq qalmışdı , demək olar ki bir dövlət qurmağa , azərbaycan toplumunda tamam nəqslərə rəğmən əsasi çərçivə , təməl , iqtisadi , içtimayi şərtlər tamam kamal öz yerində mövcuddur .

yanız yetər ki o gün gəlsin və bizim Teknokratlartlarımız və siyasilərimiz bu bədəvi mən , mən iddasından əl çəkib bir milli mənafəni düşünsünlər .

Slami Sattar 05.01.2019