از دی ماه 1396 به این سو شاهد بودیم که شبها به حساب برخی از شهروندان عادی و به ویژه کارگران و معلمان و کارمندان عادی در شهرهای تورک نشین آزربایجان جنوبی مثل اورمو، اردبیل، تبریز و غیره مبالغ میلیاردی پول ریخته می شود و اس ام اس آن برای صاحب حساب می آید؛ مثلا 230 میلیارد ریال (23 میلیارد تومان)! طوری که شخص هاج و واج می ماند که چه طور صفرهای آن را بشمارد و کم می ماند از شدت بهت و خوشحالی سکتۀ قلبی و مغزی کند! و وقتی شبانه برای گرفتن حداقل 200 هزار تومان (حداکثر مبلغی که می توان در یک تراکنش از دستگاههای خودپرداز برداشت) می شتابد، متوجه می شود که حساب بانکی اش «مسدود» شده است! و هنگامی که صبح زود برای خبر گرفتن از وضعیت حسابش به شعبۀ بانکی که در آن حساب دارد می رود، به او می گویند حسابش باز و فعال شده است. اما هیچ نشانی از مبلغ هنگفتی که شب پیش اس ام اس ان آن آمده است، نیست!

پیداست که این راحت ترین راه برای «پول شویی» آقازاده های ضدبشر جمهوری شیطانی ایران است و آنها با این ترفند پولهای کثیف خود را به اسم شهروندان عادی از ایران شسته و از ایران خارج و به بانکهای کشورهای اروپایی و غیره منتقل می کنند تا اگر این بار تظاهرات و اعتصابات مردم به شکل انقلاب شد و پیروز شد و رژیم پلید سقوط کرد حتی یک تومان هم در داخل ایران پول نگذاشته باشند بماند! این دلیل یکی از دلایل مهمی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خوب می داند که رفتنی است؛ از این رو آقازاده ها و آقایان دارند گردآوردۀ چپاول خود را هر چه سریعتر به بیرون از ایران منتقل می کنند تا هفت نسل آینده را در اروپا و آمریکا و خوش بگذارنند و از موهبت فریب و غارت و چپاول ثروتهای ملی ملتهای غافل ایران، در دیسکوها و کلابها و سواحل دریاها لذتهای بهشتی ببرند.  

جنبش اخیر ملتهای اسیر در ایران، که از دی ماه سال 1396 هـ.ش. شروع شده است و متشکل از تمامی انسانهای ملیتهای موجود در ایران، اعم از تورک، عرب، لور، بلوچ، کورد، فارس و غیره بوده و هست، نه فقط اقوام کورد و فارس چنان که رسانه های مغرض استعماری فارسی زبان در اینترنت و تلویزیونهای ماهواره ای مدعی آن هستند. این جنبش نو اساساً ماهیتی اقتصادی و در جهت اعتراض بحق و بجا به وضعیت اسفبار انسانهای ملل دربند و اسیر در ایران بود؛ اما در حاشیۀ همین قیامهای حق طلبانه می بینیم که فاشیسم راسیست سلطنت طلب فارس، با تزریق عوامل و سیاهی لشکر فاشیست راسیست ضدتورک و ضدعرب و ضدانسان فارس پرست خود به جمع انسانهای مستأصل و دردکشیدۀ ملل ایران در تظاهراتهای مردمی و دادن شعارهای فاشیستی- راسیستی- پانفارسیستی مثل «روحت شاد رضاشاه» همواره می کوشد که از این حرکت حق طلبانۀ مردمی، برای تبلیغ فاشیسم راسیست فارس، به بهانۀ پان ایرانیسم و ایران پرستی پانفارسیستی، سوء استفادۀ سیاسی کند و جنبش حق طلبانۀ مردم ستم کشیده و دربند ایران را به سمت و سوی فاشیسم راسیست دیگری ستیز پلید پانفارس پان ایرانیست «پهلویسم» تغییر ماهیت دهد.

از سوی دیگر شرکت گسترده کارگران و معلمان در این جنبش گروههای کمونیستی فاشیست و پان ایرانیست ضد تورک و ضد عرب ایران را بر آن داشته که از این جنبشها برای موج سواری و رسیدن به اهداف فاشیستی ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان خودشان بهره ببرند که باید ملتهای ایران را نسبت به فاشیسم کمونیست پانفارسیستی تمامیت خواه ایرانی هشیار و آگاه ساخت.

از این جهت ملت آگاه و مبارز و قهرمان تورک آزربایجان در این جنبش منحرف شونده و مشکوک که نام دشمنان تاریخی، یعنی خائن ترین و خبیث ترین و جانی ترین سمبلهای دشمنی با موجودیت و هویت ملت تورک، «رضا پالانی» در آن به احترام یاد می شود، هرگز شرکت نکرده و نخواهدکرد و این حق انسانی و مسلم ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران است. این عدم شرکت ملت تورک آزربایجان در جنبشهای «رضا پالانی نشان» هرگز و هرگز و هرگز به معنی همراهی و همگامی این ملت تاریخ ساز ظلم ستیز و آشتی ناپذیر «باریشماز» به حاکمیت فاشیست راسیست ضد بشر جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست، بلکه ملت تورک آزربایجان و کل ایران به آن درجه از رشد و بلوغ سیاسی رسیده است که با طرفداران فاشیسم راسیت فارس به هیچ وجه من الوجوه همراهی نکند و فقط و فقط و فقط در راه آزادی وطن مادری ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران از اشغال صد سالۀ فاشیسم راسیت فارس به میدان تظاهرات سیاسی و مبارزات از هر نوع قدم بگذارد و این خیلی دلگرم کننده و مبارک است.

علی اکبر صداقت

عضو جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح