من کوروشم من چش پش         بودم از جنس داعش

مادرم بود بزچران                 پدر چوپان خران

در جوانی بودم دزد               بودم بی عارو بی مزد

وصلت کردم با خاله               چونکه بودم نخاله

انسانها را می کشتم                 اهریمن بود در پشتم

جنایت کردم زیاد                   خیانت کردم به ماد

تومروس آنا، شاه ترک             جسور بی باک مثل گرگ

گفتم بدو تسلیم شو                   تندبادی نسیم شو

با آرش و کیارش                     حمله بردم دیارش

کشتم فرزند اورا                     عزیز، دلبند او را

تومروس به من گفت کوروش       ای روانی ای ناخوش

حالا که آمدی جنگ                   آماده شو بر تو ننگ

در جنگی سخت نفسگیر               شدم در بند، من اسیر

تومروس مرا سر برید                 سرم توی تشت سرید

جهنم هستم اکنون                     چونکه ریختم بسی خون

میکوبند میخ تو فرقم                   می ریزند سرب تو حلقم

اکنون تو ای مرد پارس                 اهل کرمان اهل فارس

بشنو از من این پیام                     این حقیقت این کلام

قبر من است یک دروغ                 پاسارگاد است کشک و دوغ

خدای من بوده بعل                       منشور من بوده جعل