الف- خارج کردن هزاران هزار تن گندم و محصولات کشاورزی از تبریز و کل آزربایجان جنوبی به تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، مازندران با استفاده از زور و سرنیزۀ امنیه ها و ایجاد قحطی مصنوعی در شهرهای آزربایجان جنوبی و تمام شهرهای تورک نشین ایران به منظور نسل کشی تورکان یا کوچاندن آنها به تهران، اصفهان، مازندران، مشهد و غیره و آسیمیله کردن و مانقورد پانفارس ضدتورک کردن آنها.

ب- ایجاد و گسترش نژادپرستی ضدتورک و تورک ستیزی سیستماتیک و دولتی با جکسازیهای نژادپرستانۀ ضدتورک و رواج دادن توهین و تحقیر و تمسخر سیستماتیک و دولتی علیه ملت تورک به منظور متنفر کردن میلیونها انسان تورک از هویت و زبان اصیل و خدادادیشان و آسیمیله و مانقورد کردن آنها.

ج- گماشتن استاندارها و مسئولان نژادپرست عقده ای به شدت متنفر از تورک بر استان آزربایجان برای توهین و تحقیر و تمسخر نژادپرستانۀ انسانهای تورک به منظور متنفر کردن انسانهای تورک از هویت و زبان مادری خدادادیشان.

د- ممنوع کردن تمامی انتشار کل کتابها و روزنامه ها و مجلات تورکی به منظور نسل کشی فرهنگی، زبانی و هویتی ملت بزرگ تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران.

ه- قدقن کردن زبان ترکی و منسوخ کردن این زبان قدرتمند در آزربایجان جنوبی و کل ایران و فارس‌سازی اجباری ترکها توسط مدارس فارسی‌زبان.

و- نفی و انکار کامل وجود و هویت ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران با اجرای پروژه و برنامۀ صلیبی نژادپرستانۀ ضدبشری «آذری».

ز- تجزیۀ آذربایجان به استانهای مختلف و برداشتن نام مقدس آزربایجان از شهرها و روستاها و مناطق مختلف.

ح- عدم اختصاص استان به میلیونها انسان تورک ایل بزرگ تورک قاشقای و ایلات تورک دیگر در قاشقای یوردو یا قاشقای ائلی.

ط- عدم اختصاص استان به میلیونها انسان ملت تورک تورکمن در گورگان، گنبد، تورکمن صحرا و غرب خراسان شمالی (تورکمن ائلی یا تورکمن یوردو).

ی- عدم اختصاص استان به میلیونها انسان ملت تورک در خوراسان، سمنان، گلستان و مازندران (خوراسان ائلی/ خوراسان یوردو یا افشار ائلی/ افشار یوردو).

ک- ایجاد حوزۀ علمیۀ قوم در سال 1301 هـ.ش. و پروردن ملا- سیدهای تشیع شعوبی مجوسی ضدتورک و ضد عرب و ضد انسان در این شهر تورک نشین آزربایجان.

ل- تخریب بناهای تاریخی تورکان قاجار و صفوی در تبریز و تهران و سراسر ایران توسط رضا پالانی و محمدرضا پالانی به منظور تورک زدایی و تورکی زدایی از کل ایران

م- تغییر نامهای جغرافیایی تورکی در آزربایجان جنوبی و کل ایران به فارسی.

ن- سرکوب و کشتار انسانهای معترض حق طلب و آزادیخواه ملت تورک در آزربایجان جنوبی، افشار ائلی، تورکمن ائلی، قاشقای ائلی و تمام مناطق تورک نشین ایران.

و صدها خیانت و جنایت و خباثت و رذالت دیگر در حق ملت تورک آزربایجان جنوبی و کل ایران.