لازمه ی قضاوت در مورد هر شخصی یا جریانی یا تشکیلاتی شناخت دقیق از گذشته و حال آنهاست و در عین حال رؤیت و بررسی کارنامه ی عملکرد گذشته ی این جریان هست .

با نیم نگاهی بر عملکرد چند ماهه ی اخیر آمد نیوز و با بررسی و نقد سیاست و خط و مشی گردانندگان اصلی این شبکه به راحتی می توانیم پی به اهداف و مقصد و هدف غایی آنها ببریم.

گردانندگان آمد نیوز دارای تفکرات شوونیستی و پان ایرانیستی هستند و همچنین شدیدا دارای افکار و اندیشه های آنتی تورک و ضد آزربایجان هستند...

این موضوع را ما در جریان پوشش خبری در زمان مصاحبه ی ضد تورکی یونسی و اظهارات نژاد پرستانه ی بطهایی مشاهده نمودیم و همچنین با حمله به ائمه ی مردمی جمعه ی تبریز و اردبیل و جلفا به روشنی دیدیم.

آمد نیوز در روزهای سخت و بحرانی آزربایجان همیشه در کنار دشمنان آزربایجان ایستاده است.و هیچگاه قدمی در حفظ منافع ترک های ایران و آزربایجان برنداشته است.

ما هرگز ندیدیم که آمد نیوز از حقوق برابر شهروندان ترک و فارس و عرب و کرد و ترکمن ساکن ایران سخن به میان آورد.

ما هرگز ندیدیم که آمد نیوز تقاضای اجرای اصل 15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تدریس زبان مادری ترکها در مدارس و همچنین رسمی شدن زبان ترکی در کنار زبان فارسی سخنی بگوید و از عدالت زبانی و کلامی حرف بزند .

ما هرگز ندیدیم آمد نیوز از عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ی ثروت در مناطق ترک نشین و فارس نشین و کورد نشین و عرب نشین ایران سخن براند .

هرگز ندیدیم آمد نیوز از علل مهاجرت ترکها با وجود سرزمینهای حاصل خیر کشاورزی و دارا بودن معادن های بکر و غنی به پایتخت و دیگر مناطق کویری صحبتی کند .و علل تعطیلی کارخانجات و صنایع مناطق ترک نشین را بررسی نماید.

ما هرگز ندیدیم آمد نیوز از عدالت فرهنگی و حق داشتن شبکه ی تلویزیونی سراسری ترکها از صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید.

ما هرگز ندیدیم آمد نیوز از عدالت سیاسی و جای خالی یک حزب فراگیر برای تحول خواهان ترک ایران سخن به میان آورد.

ما هرگز ندیدیم آمد نیوز از فراکسیون مناطق ترک نشین سخنی بگوید و دلایل حمله به این جریان را بررسی نماید .

ما هرگز ندیدیم آمد نیوز یک فراخوانی برای دفاع از خشکیدن دریاچه ی ارومیه در کانال تلگرامی خویش قرار دهد .

ما هرگز ندیدیم که آمد نیوز از دستگیری فعالان مدنی ترکها و آزربایجان اخباری بگوید و از آنها مدافعه نماید .

ما هرگز ندیدیم آمد نیوز از تاریخ وفرهنگ اصیل و واقعی ترکها و آزربایجان مطلبی در کانال خویش قرار دهد.

بلکه شاهد تبلیغ تاریخ جعلی و دروغین یهود پسند هخامنشی و کوروش در کانال تلگرامی آمد نیوز بوده ایم .

و خیلی کارهای دیگر که تا کنون از این کانال و جریان نژاد پرست ندیدیم ونخواهیم دید .

اما همیشه دفاع آمد نیوز از پهلوی ها و سلطنت طلبان که دستشان به خون فرزندان آزربایجان آلوده است را به عینه مشاهده کرده ایم .

همیشه شاهد اعمال سیاست های پان ایرانیستی و پیگیری این سیاست های نژاد پرستانه و پان فارسیستی را در کانال آمد نیوز بوده ایم.

ما همیشه آمد نیوز را در کنار دشمنان آزربایجان و ترکها دیده ایم و این کانال را یک کانال ضد تورکی و ضد اسلامی می‌شناسیم .

آیا چنین کانالی میتواند ما را به مسیری و راهی فرا خواند که منافع ملت آزربایجان در آن است ؟

ملت ترک آزربایجان از وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فعلی خویش ناراضیست و طبیعیست که بدنبال راهکار برای برون رفت از این وضعیت نامناسب فعلی هست اما چاره ی کار و نسخه ی درد خویش را در همراهی و همکاری با سلطنت طلبان و پان فارس ها و دشمنان قسم خورده ی خویش نمیجوید .

گوش فرا دادن به درخواستهای این جریانات پان فارس و نژاد پرست، ملت آزربایجان را به نا کجا آباد می کشاند .و فعالان سیاسی و مدنی ترکها هوشیار تر از همیشه هستند .

ترکها و آزربایجان خطاهای گذشته را تکرار نخواهد کرد .از جان عزیزان و جوانان خویش پلکانی برای قدرت یافتن پهلوی ها و پان فارس ها و قاتلان فرزندان خویش نخواهد ساخت .

هرگز نخواهد ساخت هرگز هرگز هرگز...