حوادث ناگوار و درد آور چند روز گذشته و بایکوت خبری رسانه های فارسی و عدم انعکاس عمدی و مغرضانه بازداشتهای فعالین ملی آزربایجان توسط این رسانه ها بار دیگر لزوم ایجاد رسانه های گسترده ملی و آزربایجان محور را روشن و آشکار نمود. واقعیت اینست که صرفا اتکا به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که اکثرا قادر به پوشش کامل و لازم حوادث آزربایجان نیستند کاری اشتباه است . در کنار شبکه های اجتماعی لزوم رسانه های حرفه ملی مخصوصا خبرگزاری های توانمند با تسلط به زبانهای مختلف جهانی و دارای ویژگی حرفه ای و لزوم دها تلویزیون ماهواره ای بیست و چهار ساعته که بتواند به سلیقه های مختلف موجود در آزربایجان سرویس دهد در دستگیری های غیر قانونی فعالان ملی آزربایجان کاملا ملموس و محسوس بود.

در جهان کنونی رسانه های باکیفیت و گسترده و حرفه ای بازوی توانمند هر جنبش و حرکتی به حساب می آیند.

گرچه به دلیل وجود فضای خفقان در کشور امکان حضور و تأثیر رسانه های طرفدار حرکت ملی آزربایجان وجود ندارد، ولی با توجه به شرایط و امکانات دیجیتال و تکنولوژی ماهواره فعالان خارج از کشور باید به تأسیس سایتهای خبری و تلویزیونهای ماهواره‌ای ای اهتمام ویژه ای داشته باشند. جنبش بی صدا، جنبشی است که قادر نیست تا با مردم و مخاطبان خود ارتباط فراگیر و گسترده ای ایجاد نماید.

ضمن احترام به تمامی رسانه ها و فعالین رسانه ای آزربایجان، باید اعتراف نمود که باید بر تعداد رسانه های همگانی ملی افزوده شود. چرا که این تعداد اندک و معدود رسانه در حد و اندازه حرکت ملی آزربایجان نیست. باید بر تعداد و حجم رسانه های ملی افزوده شده و همگی در کنار هم با رعایت اخلاق رسانه ای منعکس کننده اهداف و عملکرد فعالین واقعی و صادق حرکت ملی آزربایجان باشند. امروز آنچه مسلم است اینست که حرکت ملی آزربایجان از کمبود رسانه های گروهی در رنج است. همین موضوع مسؤلیت فعالین خارج از کشور را صد برابر می کند که سعی در پر نمودن این خلاء جدی نمایند. لزوم حضور رسانه های ملی فراگیر امری انکار ناپذیر است که عدم وجود چنین رسانه های گروهی باعث می شود که بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات ملی فعالین ساکن در آزربایجان در نتیجه عدم پوشش رسانه ای و نرسیدن این اخبار به گوش ملت و فعالین ملی، کم تأثیر گردد.

جنبش بدون رسانه همچون انسان بی زبانی است که قادر به ارتباط گیری همگانی نیست. بنابراین باید سعی گردد هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی و حرفه ای بر رسانه های آزربایجان افزوده شده و این رسانه ها آینه تمام نمای آزربایجان عزیز و فعالیت‌های فعالین صادق و دلسوز ملی باشند.

منبع:

https://telegram.me/aydinliq