ترکستان شرقی که بخش شرقی ترکستان بزرگ را شامل میشود اینک تحت تسلط دولت غاصب و اشغالگر چین قرار گرفته است.این منطقه مسلمان نشین که از پایگاههای نخستین اسلامی ونیز ازمهم ترین انهاست در میان مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد.

مسلمانان اولیه برای تبلیغ دین مبین اسلام از راه دریا و خشکی گذشته و به این منطقه از اسیای میانه رسیدند.اهالی این منطقه باشنیدن وفهمیدن ائین مقدس اسلام با اغوش باز این دین الهی را پذیرفته ودر جهت پیشرفت ان از جان ول کوشیدند.مساجد وپایگاههای دینی در این منطقه روبه رشد گذاشت دانشمندان وعلمای بزرگی مانند محمود کاشغری یوسف خاص حاجب زمخشری و…در این منطقه پابه عرصه گذاشتند وباکتابهای ارزنده ای که تقدیم دنیای اسلام کردند توانستند این دین الهی را هرچه بهتردر دنیامعرفی کرده وطرفداران این دین را بیشتروبیشترکنند.

خدماتی که ترکستان برای اسلام و مسلمانان کرده است واقعا مثال زدنی وبی مانند است ولی ان همه خدمت وازجان ودل مایه گذاشتن اینک به دست فراموشی سپرده شده است.نه تنها در دنیای ازاد بلکه حتی درکشورهای اسلامی هم شاید اگر بگوییم ترکستان میگویند انجا کجاست.

اری ترکستان با تمام خدمات وکوششهایی که به اسلام کرد موجب شکوفایی بیشتراسلام در این منطقه شد .کاشغردر ترکستان شرقی بخارا وسمرقندنیز در ترکستان غربی ازجمله معروفترین شهرهای مسلمانان به شمار میروند.

این پیشرفت با حضوردولتهای تشکیل یافته در ترکستان روزبه روز بیشترمیشد وتا زمان معاصرنیز ادامه میافت.

باپررنگ ترشدن اسلام دردل اسیای میانه دشمنان اسلام به هراس افتاده وازشکوفایی این دین الهی احساس خطر کردند.شوروی وچین دو دشمن اصلی مسلمانان تصمیم به تصرف این خاک مقدس گرفتند طوریکه روسها بخش غربی وچین بخش شرقی ترکستان را تصرف کرد.

هردو دولت غاصب واشغالگر با به کارگیری هرنوع سلاحی درصددبرامدند تا ملت این منطقه را با اسلام این دین الهی بیگانه سازند ودر دور ساختن انان از دین وفرهنگ خود از در هرتلاشی برامدند.

دولت کمونیستی چین در اکتبر۱۹۴۹بخش شرقی ترکستان را اشغال کردوهزاران انسان مسلمان وبیگناه را به گلوله بست وهرکس که بادولت مخالفت میکردبه دارمجازات اویخته میشد.

اولین اقدام چینیان در بیگانه کردن ملت بافرهنگ ودینشان تغییر نام ترکستان به یک نام چینی یعنی سین کیانگ بود.سینکیانگ در لغت چینی به معنای استان جدید میباشد.

چینیهای غاصب بعد ازقتل وغارت در ترکستان ومصادره اموال مسلمانان انجام اعمال دینی رادر این منطقه قدغن کردند وبا ادعاهای بی اساس خودمساجد راکه پایگاه مردمی در این منطقه بودتخریب کرده ویا به دفتر وحمام وانبار تغییر دادند وبا این کار بزرگترین اهانت را به جامعه اسلامی کردند.همچنین اقدام دیگر چینیان دربیگانه گذاشتن مردم بااسلام پاره کردن وسوزاندن کتابهای مقدس دینی به ویژه قران بود.انها درهرخانه که قران پیدا میکردند ان را میسوزاندند وصاحب ان رابه اعدام محکوم میکردند.هزاران زن ومرد ترکستانی به جرم نگه داشتن قران این کتاب مقدس الهی درخانه هایشان جان خودرا ازدست دادند.

چینیان کارخانه ها وزمینهای کشاورزی ترکستانیان راهم ازدست انها گرفتند.کارخانه ها متعلق به دولت کمونیست چین شد ودولت چین صاحب تام الاختیار انها گشت.زمینهای کشاورزی مردم نیزدر اختیارچینیهایی قرارگرفت که دولت چین انها را ازسرزمین چین به ترکستان کوچانده بود.بدین ترتیب ترکستان این منطقه پرازنعمت الهی وبهشت برین روی زمین به یک منطقه فقیر تبدیل شد.مسلمانان درتنگدستی دست وپنجه نرم میکردند.بسیاری از انان برای امرار معاش وپیداکردن شغل به مناطق چینی مثل پکن مهاجرت میکردند.بسیاری از انها هم درمیان چینیان ازفرهنگ خود دورمیگشتند.

از اقدامات دیگرچینیان بیگانه ساختن مردم ترکستان با زبان ترکی بود.تدریس به زبان ترکی در مدارس ترکستان ممنوع شد وبه جای ان زبان چینی باید تدریس میشد.چینیان دختران خردسال ترکستانی را به بهانه اموزش وتعلیم به مناطق چینی میبردند وبدین ترتیب زمانی که انها بزرگ میشدند بیگانه از فرهنگ ودین خودمیگشتند وخود رایک چینی تلقی میکردند.

با تشدید فشارها برمردم هزاران هزار انسان بیگناه مجبوربه ترک وطن ابا واجدادی خود میشدند وبه کشورهای همسایه واسلامی مهاجرت میکردند.

درحالی که در ترکستان شرقی نسبت درصد مسلمانان اویغور به چینیهای هان ۹۵%به۵%بود امروزه این درصد به ۵۰%کاهش یافته است و۵درصدچینیهای هان اکنون ۵۰%مردم منطقه را تشکیل میدهند.

بزرگترین ظلمها از طرف دولت چین متوجه مردم ترکستان شرقی ست.طوریکه مردم ترکستان حق ندارندبه زبان خود فرهنگ خود ودین خود اشنایی داشته باشند.هرکس معلوم شود قرانی جیبی در جیب خود دارد بدون هیچگونه گناهی ودادگاهی محکوم به اعدام میشود وبا این توصیف هیچکس حق اعتراض هم ندارد.

انجام مراسمات اسلامی در این منطقه قدغن است هیچکس از مردم حق رفتن به حج راندارد.

دولت کمونیستی این منطقه را که پاره ای از تن دنیای اسلام است درقفس اندیشه های موهوم ووحشتناک کمونیستی خود قرار داده است .چینیان با حملات وحشتناک خودخسارات سختی رابه این منطقه وارد کردند ولی شعله ایمان وعشق به اسلام رانتوانستند در دلهای مردم این دیار خاموش کنند.

با این توصیفات که ترکستان اسیرچنگال استعمار سرخ چین قرار دارد لازمست بگوییم که وضع خیلی بدتری از فلسطین که پاره دیگری از اسلام عزیز است را دارد.

حداقل فلسطین در بین کشورهای اسلامی دارای اسم ورسمی است.کمکهای فراوانی به این بخش از دنیای اسلام میشود وحمایت کشورهای مسلمان از این کشوربه خصوص کشورهای عربی, ترکیه, ایران و…مشهود است.اما ترکستان عزیز که روزگاری ستاره درخشان دنیای اسلام بود بدون هیچ کمکی وحتی کوچکترین یادی در میان میله های زندان استعمار سرخ اسیرگشته وحتی مراسمی هم در این موردبه چشم نمیخورد.

واقعا ادم باید بنشیندوبه حال ترکستان, ترکستان غریب و دورافتاده ازقلب دنیای اسلام وبه حال مسلمانان که فرموده پیامبر بزرگوار اسلام را فراموش کرده اند که میفرمود وطن اسلامی چون اعضای بدن است هرگاه بخشی از ان دردمند گشت سایر اعضا هم به تبع ان درد را احساس میکنند.

به امید ازادی ترکستان شرقی از چنگال جلادان وشیاطین کمونیست وبه امید ازادی تمام دنیای اسلام , فلسطین ,قره باغ ومسلمانان روسیه از چنگال زورگویان ومزدوران شیطانی.

اوختای قاسیملی

منابع :

کتاب مبارزات خلق مسلمان ترکستان برضد استعمار سرخ شوروی وچین نوشته محمد اسد شهاب ترجمه مهدی پیشوایی

کتاب تاریخ زبان ولهجه های ترکی تالیف دکتر جواد هئیت