من همیشه فکر می کردم چیزی که بنیان یک قومی را به لرزه در می آورد توپ ، تانک و موشکهای پیشرفته دنیاست. و این تجهیزات نظامی است که قدرت نمایی می کنند.

این فکر را نیز داشتم که این ابزارآلات صدمات جسمانی وارد می کنند و ساختمان و بناهای خاک و گل را از بین می برند. اما ملتهای که دارای تاریخ و پیشنه محکم هستند با وجود از بین رفتن جسم و جانشان ، بناهای محل زندگیشان، باز ماندگار می شوند و در دل همین ترس و وحشت به حیات خود ادامه می دهند.

ما آن ملتی هستیم که در میان ترس و وحشت ماندیم، از میان مرگ و آتش گذر کردیم، در بناهای تخریب و تحریف شده خود محکم ایستادیم، مردیم ، سوختیم، دست و زبان بسته ماندیم، اما هرگز نابود نشدیم زیرا ریشه در اقیانوس های فرهنگ و ادب داشتیم. دهان به دروغ و ناسزا نگشودیم،مرگ برای دیگران نخواستیم.

امروزه به عین دیدم و شنیدم که برای لرزاندن بنیان علف های هرز لازم نیست توپ و تانک داشته باشی بلکه دو حرف، فقط دو حرف کافی است تا اقوام پوفکی از ترس و وحشت بر خود بلرزند. هر چند این دو حرف ملت ما هیچ وقت مرگ و نابودی برای کسی و قومی طلب نمی کند . تنها بر اساس ساختار زبان مادری و تاریخ و فرهنگ و ادب خود اینگونه می نویسیم:"تورک" و "آزربایجان".

جناب شوونیزم: من #تورکم، تورک #آزربایجانم، همانطور که تو فارسی، تو دری هستی. دری بودن تو اگر به مساوات، به انسانیت پایبند باشد و هر روز فریاد "مرگ" بر این آن سر ندهد هیچ مشکلی من و دیگران با تو نخواهم داشت و تو نیز اگر عاقل باشی، فهیم باشی، سواد تاریخ داشته باشی می فهمی من #ملت_تورکم و این تورک بودن من هیچ آزاری به تو نخواهد رساند. این گونه آشفته شدن تو نمی تواند دلیلی بجز بی ریشه بودن باشد.

حمله به یک ناشر که کارش جز نشر فرهنگ و ادب این سرزمین نیست آنهم در چارچوب مجوزات دسته و پا بسته همین قدرت که در دست توست نشانگر چیست؟اگر خود را دارای فرهنگ و اندیشه می دانی چگونه است با ناسزا و چوماق وارد میدانی می شوی؟

جناب شوونیزم: خود بهتر می دانی که قوانین نژادپرستانه شما به اندازه کافی دست و پای ملت تورک را بسته است، ما که با دستان بسته وارد میدان جنگ نشده ایم. بنشین گفتگو کن، دوران چوماق بازی تمام شده است، وقتی حرف ساکن "واو" در کلمه تورکی و حرف "ز" در کلمه آزربایجان بنیانت را اینگونه می تکاند، ببین اگر آزربایجان به حرکت در آید چه می شود.