محمد بن جریرطبری موئلف تاریخ 16 جلدی تاریخ طبری و دیگر کتابهای فلسفی ، تاریخی میباشد .

طبری درتاریخ 839 میلادی درآمل مازندران متولد شده ودرتاریخ 933 میلادی دربغداد فوت نموده که مزارش هم در همانجا میباشد ، طبری ازآنجائی که علاقه به ثبت حوادث تاریخی داشت از25 سالگی به کاوش ونوشتن (تاریخ الرّسل والملوُک یا تاریخ طبری) نمود که اتمام آن به مدت 40 سال طول کشید تا تکمیل شد .

مغوُلها ازسال 1219 میلادی تا 1258 میلادی 3 بار به دفعات متفاوت به دولت خوارزمیها ، اسماعیلییان درقلعه الموت حملۀ نموداند همزمان به خلافت عباسیان در بغداد خاتمه داداند ، این حادثه 355 سال  بعد از نوشته شدن تاریخ طبری بود .    

طبری درجلد پنجم بیش از 27 بار ازآذربایجان و 21 بار اززبان ترکی نام میبرد ، طبری مینویسد :  عمربن خطاب رو به یکی از سرداران خود نموده و میپرسد ، آذربایجان کجاست ودر آنجا بکدام زبان صحبت میکنند ؟

سردار جواب میدهد آذربایجان سرزمین پهناوری میباشد و دارای دریا نیز هست ، مردمان آنجا به زبان ترکی حرف میزنند و بسیارهم شجاع میباشند . (پایان سند)

با توجه به شرح کوتاه ، نزدیک به یکصد سال است که راسیست تمامیت خواه فارس درهر مقام و لباسی که باشندا درهر فرصتی چه درنوشته ها و چه در سخن پراکنی هایشان باجعل و وارونه نشان دادن حقیقت تاریخ وبا هدف تحقیر ، توُهین و مرعوب ساختن ملت ترک آذربایجان بدون وقفه تاریخ زبان و پسوندهای نام های فامیلی اشخاص و نام های تاریخی شهرها ، رودخانه ها ، کوه ها ، بناهای تاریخی دهات وغیره را به شکلی تحقیر آمیزی تغییرداده اند که هنوزهم با بیشرمی تمام به این روش نژادپرستانه شان ادامه میدهند و زبان ملت ترک آذربایجان را «آذری ، از بازمانده گان مغول و دریای تاریخی خزر را مازندران ، آذربایجان شمالی را أران » مینامند ! ؟ بدون اینکه معنای لغوی « أران را در زبان ترکی بدانند» !

ولی با توجه به شرح مختصر فوق و با تمام کوششهای مذبوهانه ایکه راسیسم فارس تا کنون انجام داده میدهند نتوانسته اند برروح واراده ملت ترک آذربایجان غلبه نمایند ، زیرا این ملت دارای تاریخی هفت هزارساله بوده و بیش از هزارسال تاریخ دولتمداری دارد ، علاوه برهمه اینها این ملت  قهرمان پروردرطول تاریخ شخصیت های بزرگی همچون بابک خرم دینها، کوُراوغلوها ، ستارخانها خیابانیها ، پیشه وری ها شهریارها و هزاران انسانهای فرهیخته و انسان دوست را پرورش داده و به تاریخ و بشریت تقیم نموده اند . ملت آذربایجان ترک بوده و ترک باقی خواهد ماند ، آذربایجان شمال و جنوب ندارد ، یک وطن و یک ملت میباشد . زنده باد آذربایجان واحد .

15 / 2 / 2018  ــ آذرخش