برای دریافت کتاب ارزشمند "پروانه نین سرگذشتی"، اثر استاد دکتر محمد تقی زهتابی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://app.box.com/s/irytn4hxpgsq8d2ap4s9kaj81gb6na5r