در دیماه گذشته اعتراضاتی را در بسیاری شهرهای ایران شاهد بودیم که مثل همیشه اولش امیدوار کننده بود. صحبت از مبارزه برای رسیدن به نان و حق بود و رفع گرسنگی و فقر و فساد و ظلم و تبعیض و برچیده شدن ظلم و ستم طبقاتی جمهوری اسلامی ایران که البته آرزوی ملت تورک آزربایجان و تمامی ملل تحت ستم ایران است؛ از میان ملت تورک آزربایجان هم کم نبودند کسانی که بی میل نبودند با این اعتراضات همگام و همراه شوند تا جمهوری اسلامی را سرنگون سازند؛ اما طولی نکشید که در شعارهای مردم مناطق عمدتا فارس نشین بوی گند و صدای نحس شعارهای نژادپرستانۀ فارس پرستانه ضد تورک و ضد آزربایجان از قبیل «رضاخان روحت شاد»! «ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم»! به گوش رسید که تبریز و آزربایجان را از پیوستن به این اعتراضات مثل اعتراضات سال 1388 منزجر و بیزار کرد. آیا نمی دانند که نسل جدید ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران، دیگر با تمام سلولهای تنشان خیانت جنایت و خباثت خاندان نژادپرست فراماسون و ضدتورک و ضد عرب و ضد انسان پهلوی را  حس و درک کرده اند و می دانند که محمدرضا پهلوی خبیث 75 هزار تن از انسانهای ملت تورک آزربایجان را در بین سالهای سیاه 1325- 1330 به صورت مستقیم یا با ایجاد قحطی مصنوعی قتل عام کرده است؟ رضا پهلوی اگر انسان است ابتدا برای این جنایت پدر خبیثش از محضر ما انسانهای ملت تورک آزربایجان طلب عفو کند بعد بیاید باد به غبغب بیندازد و حکومت کل ایران را بخواهد.

جالب این که کانال اصلاح طلب آمدنیوز هم در نهایت سلطنت طلب و رضا پهلوی پرست از آب درآمد و جالب این که مجاهدین خلق و رضا پهلوی در نهایت افتخار این جنبش را که در اول اعتراضی مقدس به فقر و فساد و بی قانونی و ظلم جمهوری اسلامی بود، به نام خود ثبت کردند!

جالب است: نهایت تمام جنبشهای اجتماعی و سیاسی ایران گرا و مرکزگرا و تمامیت خواه در ایران و منتها و منتهی الیه آمالشان «سلطنت طلبی» و «پهلوی پرستی» است!!! با تمام مهارتی که گروههای سیاسی اصلاح طلب جمهوری شیطانی و مجاهدین ضد تورک خلق و اوپوزیسیون ضد تورک به ظاهر ضد جهوری اسلامی ایران در مخفی کردن دم خروس دارند این دم دراز و بی قوراه و پرپشت همیشه از زیر آستینشان بیرون می زند: رضا پالانی باید به ایران بیاید و سلطنت کند!!

هدف آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و تمامی قدرتهای غربی ضدتورک و صلیبی نیز این است که ایران، این کشور اهریمن زده پارس پرست ضد تورک ضد عرب ضد انسان به هیچ وجه تجزیه نشود و میلیونها انسان ملتهای تورک و عرب و دیگر ملتها (البته به غیر از قوم عزیز دردانۀ کورد) به حقوق اولیه بشریشان که زندگی در کشور مستقل خودشان و خواندن و نوشتن به زبان مادریشان است، نرسند! چرا که در جناح بندی کلی قدرتهای جهانی ایران با برخی از ضدانسان ترین رژیمها و قدرتها مثل روسیه و چین و کره شمالی و سوریه (بشار اسد)، حزب الله لبنان، حوثیهای یمن، و غیره در یک سو قرار گرفته است و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و عربستان و امارات و غیره در سوی دیگر و این نظم شیطانی به هیچ وجه به این زودیها بر هم خوردنی نیست. برای ایران، هیچ کدام از قدرتهای جهانی آلترناتیو خاصی ندارند و از سوی دیگر هراس تجزیه و از هم پاشیدن ایران، این موجودیت اهریمنی سودآور برای همه شان، مانع از مخالفت جدی قدرتهای جهانی با جمهوری اسلامی می شود. بنابراین چون اراده ای جدی برای تغییر رژیم نحس جمهوری اسلامی ایران در میان قدرتهای بزرگ وجود ندارد، متاسفانه و هزار متاسفانه این رژیم به معنی اخص کلمه ضد انسان، با وجود مخالفتهای جدی از سوی توده مردم، لااقل تا ده سال دیگر (1406 شمسی) سر کار خواهدبود (این تحلیل خاص من است شاید اشتباه کرده باشم).  

بوی گند نژادپرستی ضدتورک و ضدعرب و ضد انسان پارسی از جا به جای ایران اهریمنی به مشام می رسد: از ورزشگاهها، از پادگانها، کوچه و خیابان و بازار و مدارس و دانشگاهها و غیره و انتظار دارند که ملت تورک آذربایجان بعد از تجربه سیاه مشروطیت، خیابانی، پیشه وری، انقلاب ضد تورک فارس شیعه، جنگ مسلمان کش و تورک کش و عرب کش و غیره باز هم خام شود و برای دشمنان جان و ناموس و مال و هویت و موجودیت و زبان مادری و وطن مادری خودش جانش را بدهد؟! این آرزو را تمامی دشمنان ملت تورک به گور خواهندبرد.  چه قدر ابله تشریف دارند کسانی که با تورک دشمنند و از آزربایجان انتظار و توقع جانفشانی برای ایران دارند؟ آیا نمی بینند و نمی فهمند که خودشان عامل تجزیه ایران و جدایی ملل تورک و عرب از خودشان هستند؟ آیا نمی فهمند که تا تبریز و تورک قیام نکند هر قیامی در ایران اهریمنی محکوم به شکست است؟ آری! تورکان آزربایجان و کل ایران البته در وقت خودش قیام خواهندکرد ولی نه همراه با دشمنانشان بلکه با خودشان برای خودشان و برای استقلال وطن عزیزتر از جانشان از ایران ضد تورک پارس اهریمنی. به امید آن روز

چهارشنبه 11-11-1396     31-02-2018