زشت ترين شيوه ى تبليغات حاكميت اين است كه افراد خويش را از مذكر و مونث وارد تبليغات سياسى براى انتخابات مى نمايد و بر سر مردم داد مى زند كه اگر شعور سياسى داريد بايد در انتخابات شركت كنيد و به اين  زنان و مردانى كه جان بر كف نهاده و براى شما آستين بالا زده اند راى بدهيد. بعد مانور مى دهند سر اين مسئله كه؛ ببينيد همه نمى توانند در كانديدا شدن ( در قدرت )، مشاركت داشته باشند اما مى توانند در راى دادن به صداى خويش ( نمايندگان برگزيده ى دولت! ) شركت كنند. آنها حتى توسط مبلغان تبليعاتى خويش راهكارهاى سياسى ارائه مى دهند و مردم را سرزنش مى كنند كه سكوت نكنند و به اين راهكارهاى مفيد و سازنده راى بدهند و سرنوشت خود را رقم بزنند.

آنها فراموش كرده اند مشاركت سياسى  وقتى معنا مى يابد كه به نمايندگان و برگزيدگان واقعى مردم،  مجوز حضور در عرصه ى انتخابات داده شود. ( كه  داده نمى شود.)

در درون حركت ملى هم اين نوع تبليغات سياسى دارد رواج مى يابد.

به يكباره زنان و مردانى كه تا ديروز ناشناس بودند با يكى دو تا كنفرانس خبرى به منجيان اقتصاد و فرهنگ و سياست آزربايجان تبديل مى شوند و در صدر اخبار قرار مى گيرند. و البته همزمان با اين منجى سازى، فعالان واقعى آزربايجان كوبيده مى شوند

حاكميت، زنان و مردان برگزيده ى خويش را در تبريز و اروميه و اردبيل و ديگر شهرها وارد اين بازى نموده است. آنها دارند با كنفرانس ها و نشست هاى خبرى دم از دفاع از حقوق ملت آزربايجان و زبان تركى و اصل مُرده ى پانزده مى زنند.

حاكميت دارد براى اين زنان و مردان خويش با شيوه هاى هميشگى تبليغ مى كند و متاسفانه بعضى ها هم  خواسته و ناخواسته در دام فريب حاكميت مى افتند و همصدا و هم شكل با حاكميت بر سر مردم فرياد مى زنند حالا كه كسانى براى نجات شما و نجات آزربايجان آمده اند چرا سكوت كرده ايد؟ آنها سكوت و بايكوت و قهر مردم و فعالان حقيقى را خيانت قلمداد مى كنند اما همصدايى با سيستم سلطه و اشغال را خدمتى بزرگ مى پندارند. درست همزمان با اين منجى سازى براى حركت، حاكميت با تمام توان و با كمك تيم داخلى و خارجى خويش ( و با تيم نفوذ كرده ى خويش در داخل حركت)، منجيان واقعى آزربايجان را تخريب و تهديد و حذف مى كند

در آستانه ى انتخابات به يكباره بر فعالان واقعى حركت مى تازند و به قول خودشان  آنها را به گند مى كشند، و از سوى ديگر به مقدس سازىِ چهره هاى منتخب خود دست مى زنند.

بى پرده بايد بگوييم كسانى كه در داخل ما و با نام ملت شريف آزربايجان و با سوء استفاده از رسانه ها و  فضاى سياسى حركت ملى، در  پروژه ى تخريب  فعالان واقعى  حركت ، و تقدس  فعالان ساختگى و نفوذى حاكميت، مستقيم و غير مستقيم دخالت مى كنند بايد جواب پس بدهند.

آنها  براى رد گم كنى كمى از قهرمانان ملت ترك افسانه مى بافند، و كىى هم از فساد سيستم  و بى عدالتى آن ناله  سر مى دهند اما براى رهايى از اين وضعيت، دوباره ذهن مردم را به منجيان منتخب خود سيستم معطوف مى دارند. كارى بغايت خنده دار و  كُميك  و دمُده.

بى ربط و بى معناست به مردم مدام داد بزنند كه برويد و بر منتخبان حاكميت راى بدهيد. از يك طرف از مردم آزربايجان مى خواهند كه تقدير آزربايجان را به پانفارس ها نسپارند و از طرفى هم به مردم التماس مى كنند كه به سيستم سلطه راى بدهند! بلى، ما هيچوقت تقدير آزربايجان را به پانفارسيسم نخواهيم سپرد، به سيستم سلطه هم نخواهيم سپرد. در اين نوع تبليغات سياسى، دقت كنيد كه كلمه ى پانفارسيسم درست به هنگام ترغيب مردم براى دفاع از حاكميت و سيستم سلطه، وسط انداخته مى شود. يعنى پانفارسيسم را بهانه مى كنند تا سيستم سلطه را مشروع جلوه دهند. در نظر ما پانفارسيسم و سيستم سلطه دو مقوله ى جدا ناشدنى هستند. موضوع اين است كه سيستم سلطه و اشغال در عمل، فارسگراست نه ترك گرا.

كسانى كه مدعى دفاع از آزربايجانچيليق و توركچولوك هستند نبايد در دام اين فريبكارى بيفتند و اگر كسى و كسانى دارند در چنين تبليغات فريبنده شركت مى كنند به يقين در پشت پرده  به توافقات و معاملات سياسى بر سر آزربايجان  و ملت آزربايجان  با سيستم سلطه  دست يافته اند.

چنين كسانى حق ندارند خود را سخنگوى منافع و حقوق و مبانى حركت ملى بدانند.

 report