آذوح: در پی برگزاری کنوانسیون گردشگری جهان، هیچگونه بازدید و یا معرفی شهرهای آذربایجانی پیش بینی نشده است.

به گزارش یول‌پرس، هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری با حضور ۳۱۴ راهنما از ۵۰ کشور جهان ۹ بهمن ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد که از امروز با سفر به شهر قزوین آغاز شد.

بر حسب برنامه ریزی های انجام شده از سوی مسئولین ذی‌ربط در خصوص بازدید این افراد از شهرهای مستعد و تاریخی جهت جذب گردشکر، نام استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل با داشتن جادبه های گرشگری فراوان، بطور عمدی و یا سهوی از فراموش شده‌اند.

این در حالی است که سال بعد تبریز به عنوان مرکز گردشگری با عنوان “تبریز ۲۰۱۸” معرفی شده است.

اما با نگاهی به برنامه های در نظر گرفته شده برای شناسایی ایران به راهنمایان گردشگری جهان که در زیر آمده است  نامی از تبریز ،اورمیه و  اردبیل یا دیگر شهرهای این استانها به چشم نمی خورد.

برنامه های پیش بینی شده:

۳- ۸ بهمن: بازدید از تهران

۴- ۹ الی صبح ۱۳ بهمن: حضور در کنوانسیون جهانی گردشگری

۵- ۱۳ و ۱۴ بهمن: بازدید از شیراز

۶- ۱۵ بهمن: بازدید از یزد

۷- ۱۶ و ۱۷ بهمن: بازدید از اصفهان

۸- ۱۸ بهمن: اتمام سفر

اما نکته جالب در خصوص این  کنوانسیون، سکوت معنادار مسئولین آذربایجانی بخصوص تبریز می باشد که حدود ۲ سالی است در خصوص “تبریز ۲۰۱۸” تبلیغات می کنند ولی به نظر می رسد، این تبلیغاتها در عمل بدون برنامه‌ریزی کافی بوده است.

با توجه به این که این کنوانسیون با شرکت راهنمایان گردشگری بیش از ۵۰ کشور برگزار خواهد شد و این افراد نقش اصلی در انتخاب شهرها جهت مسافرت  توریستها  دارند، کوتاهی و سکوت مسئولین استانی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

 report