آذوح: تشکلهای دانشجویی دانشگاه زنجان طی نامه ای از رئیس این دانشگاه و رئیس دانشکده علوم انسانی خواستار آموزش این زبان در دانشگاه شدند.

به گزارش یول‌پرس، با تشکیل رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در دانشگاه تبریز جمعی از فعالین فرهنگی و تشکل های دانشجویی دانشگاه زنجان نیزدر طی نامه ای از ریاست محترم دانشگاه زنجان آقای دکتر جمشیدی و ریاست دانشکده علوم انسانی دکترمحسن رشدی احد نژاد باجمع آوری و امضای طوماری و تقدیم آن به مقامات مربوطه خواستار تاسیس رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه زنجان  شدند.

 report