آذوح: پیرو احضاریه دسته جمعی اهالی روستای ساریجالی مبنی بر شکایت صادق اصغری احضار شدگان و تنی چند از سایر اهالی ساریجالی در محل دادگاه تیکان‌تپه حضور پیدا کردند.

شایان ذکر است جو محوطه و داخل دادگاه بطور غیر معمول امنیتی بوده و تعداد مامورین در دادگاه غیر عادی بوده است که پس از مشاهده متانت اهالی روستا اقدام به ترک محوطه‌ی دادگاه نمودند.

جلسه دادگاه پس از دوساعت تاخیر تشکیل شد که طی این مدت تاخیری اصغری با دادستان و بازپرس بصورت انفرادی دیدار داشته است.

دوتن از ریش سفیدان روستا به نمایندگی از اهالی بیانات و ادلّه خود را ارایه کردند. و سایر احضار شدگان پای اضهارات این دوتن را به نشانه تایید امضا کردند.

اصغری طی اضهارتی مضحک در جلسه اخیر درمقام یک مالک! پیشنهاد تقدیم یک درصد! از سهم معدن ادعایی را به اهالی داده که ضمن رد ادعای مالکیت وی از طرف اهالی این پیشنهاد خنده‌دار وی از طرف اهالی رد شده است. بنا به اضهارات تنی چند از اهالی که در جلسات گذشته دادگاه حاضر شده بوده‌اند دادستان پرونده ‘عبادی’ ضمن اقدام به تحقیر خوانده شدگان ایشان را تهدید به شلاق کرده است!

 Azerbaijan