آذوح: موضوع "خشک شدن دریاچه اورمیه" در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.

خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا، و در تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن قرار گرفته است.

در ایران، نگین فیروزه ای آذربایجان از نقشه هلی جغرافیا هم حذف شده است...

photo 2016 11 21 11 38 44