آذوح: کتاب “پان فارسیسم و تمسخر منطق تاریخ” از سوی مرکز مطالعاتی تبریز منتشر شد.

به گزارش آرازنیوز این کتاب که از سوی “بابک شاهد” دانشجوی دوره دکترای تاریخ دانشگاه ییلدیریم بایزید تورکیه نگاشته شده است به بررسی سیر تاریخنگاری مبتنی بر برترجویی فارسی، عدم صداقت علمی تاریخنگاری مدرن ایران در مواجه با تاریخ تورک در ایران می پردازد. این کتاب مشتمل بر بخشهای “چارچوبی کلی از شیوه های تاریخنگاری”، “فلسفه تاریخ در بوته هستی شناسی”، “چارچوب کلی تاریخنگاری مدرن در ایران”، “تاریخنگاری پان فارسیسم و مصادره به مطلوب متد تاریخنگاری مدرن”، “در چرایی تورک ستیزی تاریخنگاری پان فارسیسم” و “بنیانی که در حال فروریختن است” می باشد.

نگارنده در این کتاب پس از بیان ویژگیهای متد تاریخنگاری علمی به مقایسه ادعاهای کلی موجود در کتابهای تاریخ مدرن ایران که با رویکرد فارس محور نگاشته شده می پردازد و در انتهای کتاب دلایل وجود تورک ستیزی مبرهن در تاریخنگاری مدرن ایران مورد واکاوی قرار گرفته است.

کتاب “پان فارسیسم و تمسخر منطق تاریخ” در روزهای آتی در شهرهای مختلف ایران و نهادهای مدنی آشنا به زبان فارسی در کشورهای مختلف توزیع خواهد گردید.