آذوح: دستگیری فعالین ملی در شهرهای مختلف آذربایجان ادامه دارد.

به گزارش آذوح روز پنجشنبه نیز یک فعال سیاسی ترک در شهر تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بهنام شیخ بگلو روز 20 آبان در تبریز دستگیر شده و تاکنون از مکان بازداشت با دلیل این دستگیری خبری به دست نیامده است.

آذوح

photo 2016 11 13 16 24 28