آذوح: فعالین ملی آزربایجانی اسلامشهر استان تهران همگام با دیگر شهرهای آزربایجان جنوبی اعتراض خود را به بازداشت غیرقانونی آقای عباس لسانی نشان داده و با دیوار نویسی گسترده در سطح شهر خواستار آزادی بی قید وشرط این مبارز گردیدند.

این فعالین با شعارهایی همچون “ما تورکهای اسلامشهر همه عباس لسانی هستیم”،”عباس لسانی صدای آزربایجان”و… نگرانی خویش را از وضعیت سلامتی این فعال سیاسی آزربایجانی نشان دادند.

از زمان بازداشت آقای لسانی در ۲۵ دی ۱۳۹۷ که پس از اتمام دادگاه رسیدگی به “اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم تدفین حسن آقا آزربایجان” توسط مامورین امنیتی شهر تبریز صورت گرفته است خانواده این فعال سرشناس تاکنون هیچ ارتباطی با وی نداشته اند و قوت یافتن احتمال اعتصاب غذای این فعال با توجه به سابقه فعالیتی شان و عدم تماس با نزدیکان، سبب گردیده فعالین آزربایجانی نگران وضعیت سلامت آقای لسانی باشند.