آذوح: تجمع بازنشستگان در ابهر با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

به گزارش آذوح روز 29 آذر احمد تقوی در تجمع بازنشستگان در ابهر سخنرانی کرده و به همین دلیل روز 3 دی توسط ماموران امنیتی بازداشت گردیده و تاکنون از وضعیت ایشان خبری به دست نیامده است.

هنوز از دلیل بازداشت و مکان نگهداری این معلم بازنشسته خبری در دست نیست.

آذوح