آذوح: گزارشی از مهر ماه امسال در مدارس آذربایجان و تلاش مستمر فعالین تورک برای احیا زبان مادری خویش و آشنا کردن کودکان تورک آذربایجانی با حق تحصیل به زبان مادری در قالب فیلم که توسط فعالین ملی آذربایجانی تهیه شده است.

تحصیل به زبان مادری غیرفارس ها بویژه ترک ها در ایران ممنوع است و دولت جمهوری اسلامی ایران زبان، فرهنگ، تاریخ و هویت ترکی را تهدیدی علیه موجودیت خود و عناصر ملی اتنیک فارس قلمداد می کند.

در ایران بیشتر زندانیان سیاسی را مدافعان حقوق ملی اتنیک های غیرفارس تشکیل می دهند.

https://www.youtube.com/watch?v=wMAdG2Mt5WE